حکومت اقلیم کوردستان بە مناسبت سالروز روزنامەنگاری کوردی پیامی منتشر کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

حکومت اقلیم کوردستان بە مناسبت سالروز روزنامەنگاری کوردی پیامی منتشر کرد

سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان،  ضمن انتشار پیامی بەمناسبت سالروز روزنامەنگاری کوردی، اظهار امیدواری کرد کە روزنامەنگاران کوردستان حامل همان رسالتی باشند کە ١٢٣ سال پیش، مقداد مدحت بدرخان، ناشر نخستین روزنامە کوردی تحت عنوان( کردستان) آنرا بر دوش گرفت.

 

جوتیار همچنین نوشتە است: ” حکومت اقلیم کوردستان، ضمن درک اهمیت حرفە روزنامدنگاری، در ایجاد شفافیت بیشتر در انجام وظایف و امور دولتی، بە وظایف خود در زمینە فراهم کردن فضای مناسب  و حمایت همە جانبە از حرفە روزنامەنگاری تاکید می کند تا در چنین فضایی امکان انجام وظایف حرفەای برای روزنامەنگاران فراهم گردد تا همچون قوە چهارم، بر امور دولتی نظارت داشتە باشند.“

سخنگوی حکومت اقلیم همچنین اشارە کردە است: ” امیدواریم کە فعالان عرصە رسانە ها، عینا حامل رسالتی ملی ای  باشند کە ١٢٣ سال پیش  مقداد مدحت بدرخان، با انتشار نخستین روزنامەی کوردی بە نام( کردستان) آنرا بە دوش گرفت. روزنامە نگاران کورد در اثنای جنبش رهایی بخش کورد، نقش خطیری در شناساندن مسئلە کورد بە افکار عمومی داخل و خارج کوردستان بر عهدە داشتە است و بسیاری از پیشاهنگان روزنامەنگاری کوردی نیز جان خود را در این راه نثار کردەاند.“

د. عادل در پایان گفت: ” حکومت اقلیم کوردستان همچنین بە مناسبت ٢٣مین سالروز تاسیس سندیکای روزنامەنگاران کوردستان،  ضمن تبریک این روز بە روزنامەنگاران کوردستان، برای آنان آرزوی موفقیت می کند.“