هولیر.. توزیع سموم دفع آفات نباتی در میان کشاورزان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هولیر.. توزیع سموم دفع آفات نباتی در میان کشاورزان

ادارە کل کشاورزی و آبیاری هولیر سموم دفع آفات نباتی کشاورزی را در میان کشاورزان توزیع کرد.

بنابە اعلامیە استان هولیر، امروز چهارشنبە١ اردیبهشت با حضور امید خوشناو، استاندار هولیر، سموم مزبور در میان کشاورزان تقسیم شد.

همچنانکە در متن اعلامیە ذکر شدە، امید خوشناو، از وزارت کشاورزی و آبیاری حکومت اقلیم کوردستان و ادارە کل کشاورزی هولیر در خصوص تامین سموم دفع آفات نباتی موردنیاز کشاورزان استان هولیر تقدیر بە عمل آوردە است