نرخ زاد و ولد در شمال کوردستان از شهرهای ترکیە بیشتر است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نرخ زاد و ولد در شمال کوردستان از شهرهای ترکیە بیشتر است

یکی از مشکلات اجتماعی کە در ترکیە وجود دارد، کاهش میزان  تولد نوزاد است کە بنابر گزارشها، سالانە میزان زاد و ولد در این کشور کاهش مییابد، اما در سە شهر شمال کوردستان میزان زاد و ولد از همەی شهرهای ترکیە بیشتر است.

مرکز آمار ترکیە اعلام کردە است میزان نوزادان در ترکیە ٢٢ میلیون و ٧٥٠ هزار و ٦٥٧ نفر است.

در سال ١٩٧٠ میزان کودک در این کسور ٤٨.٥٪ ، در سال ١٩٩٠ ٤١.٨ و در سال ٢٠٢٠ بە ٢٧.٢٪ کاهش یافتە است.

یکی از دلایلی کە میزان زاد و ولد در ترکیە را کاهش دادە، فقر است، فرزندآوری بسیار پرهزینە بودە و افراد فقیر نمیتوانند متحمل این هزینەها شوند.

علی‌رغم کاهش زاد  ولد در ترکیە در سە شهر شمال کوردستان میزان کودکان افزایش داشتە است.

بنابر اتلاعات مرکز آمار ترکیە در شهر روحای شمال کوردستان میزان نوزادان بە ٤٥.٣٪، در شرناخ ٤٢.٨ و در آگری نیز ٤٠.٩ ٪ بودە است.

کارشناسان معتقدند میزان فرزند آوری در ترکیە، خطری برای آیندە این کشور خواهد بود، پیر شدن جامعە را بە دنبال خواهد داشت و نیروی کار کاستە میشود.

میزان جمعیت ترکیە ٨٣ میلیون و ٦١٤ هزار و ٣٦٢ نفر است. این آمار شامل شمال کوردستان نیز میشود.