در یک گزارش بین المللی قدرت موشکی ایران بە عنوان یک تهدید جهانی معرفی شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در یک گزارش بین المللی قدرت موشکی ایران بە عنوان یک تهدید جهانی معرفی شدە است

گزارشی دربارە توانای ایران در ساخت موشک و بهپاد و تحویل این تجهیزات بە شبەنظامیان شیعە عراق، لبنان و یمن منتشر شدە است.

موسسەی بین المللی تحقیقاتی بریتانیام گزارشی دربارەی تهدیدات موشک و جنگندەهای بدون سرنشین ایران در برهم زدن ثبات در خاورمیانە را منتشر کردە است.

در این گزارش دربارەی کرەی شمالی، چین و روسیە کە در پیشرفت توان و قدرت موشکی ایران این کشور را همکاری میکنند نیز نام آوردە شدە و تاکید شدە کە این موشکها برای حملە کاربرد دارند نە حالت دفاع.

بنابر گزارش، ایران نزدیک بە ٢٠ نوع موشک را برای گروهها و شبەنظامیان عراق، یمن و سوریە از منافع ایران محافظت میکنند، امادە وارسال کردە است.

آنچنان کە در گزارش عنوان شدە،  ایران در تلاش است را توانای  و قدرت موشکی خود را افزایش دهد و و همچنین این موضوع را از مخفی نگەدارد.

این موسسە اعلام کردە، این موشکها و هواپیماهای بدون سرنشین از سوی گروها و شبەنظامیان وابستە بە ایران بەکار گرفتە میشوند

در پایان آمدە است، باید کشورهایی کە با ایران در حال مذاکرە هستند، متوجە باشند کە تهدیدات و خطرات موشکی و جنگندەهای ایران در سالهای آیندە افزایش خواهند یافت.