دفتر بارزانی: عنوان پیشمرگە نزد رهبر بارزانی ازهر عنوان و منصبی والاتر است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دفتر بارزانی: عنوان پیشمرگە نزد رهبر بارزانی ازهر عنوان و منصبی والاتر است

دفتر بارزانی با انتشار اعلامیەای نوشت، رهبر بارزانی بە تمامی رسانەهای وابستە بە پارت دموکرات کوردستان ابلاغ کردە است کە باید در انجام وظایف خود بە اخلاق رسانەای پای بند باشند.

در بخش دیگری از اعلامیە آمدە است، ” بارزانی در گذشتە و حال و آیندە هموارە خود را یک پیشمرگە دانستە و خواهد دانست و مقام پیشمرگە نزد رهبر بارزانی از هر عنوان و منصب دیگری والاتر و بزرگترین مایە مباهات ایشان است. از نظر رهبر بارزانی خون شهداء و مقام پیشمرگە برای تمامی مبارزان راه رهایی کورد، وطن دوستان و ملی گرایان کوردستان در اولویت کاملند.“

نص این اعلامە چنین است:

اعلامیەای خطاب بە افکار عمومی

متاسفانە چندی است کە جریانهای سیاسی در رسانەها و شبکەهای اجتماعی از الفاظ رکیک و عبارات خشن علیە یکدیگر استفادە می کنند. رهبر بارزانی بە رسانەها و شبکەهای اجتماعی وابستە بە پارت دموکرات کوردستان موکدا دستور دادە است کە باید در فعالیت رسانەای و تبلیغاتی خود اصول و پرنسیپ های اخلاقی را رعایت کنند و هدف اساسی آنان دفاع از اهداف و مصالح والای مردم کوردستان باشد. همچنین بنا بر همین دستور ایشان، چنانچە هرکدام از ارگانهای وابستە بە پارت دموکرات از اصول و پرنسیپ های این حزب تخطی کند، با آن برخورد خواهد شد.

از همین جا اعلام می داریم کە رهبر بارزانی در گذشتە و حال و آیندە خود را یک پیشمرگە دانستە و خواهد دانست و هموارە این عنوان را مایە مباهات خود و از هر عنوان و منصب دیگری نزد ایشان والاتر است. از نظر رهبر بارزانی خون شهداء و عنوان پیشمرگان برای تمامی مدافعان و مبارزان راه رهایی کورد، وطن دوستان و ملی گرایان کوردستان در اولویت کامل قرار دارد.

اعلامیە  دفتر بارزانی

٣١ فروردین ٢٠٢١