رمان ” برف سیاه“ منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رمان ” برف سیاه“ منتشر شد

رمان ”برف سیاه“ اثر هیلین پالانی، در ١٧٢ صفحە بە زبان کوردی  چاپ و منتشر شد.

نویسندە این رمان در بارە چاپ و انتشار این اثر  بە (باسنیوز) گفت: ” آقای ریدار جعفر کار دیزاین صفحات این رمان را  انجام دادە و طرح روی جلد آن نیز اثر هنرمند جبار صابر و در تیراژ ١٠٠٠ نسخە بە چاپ رسیدە است.“

هیلین دربارە این اثر خود همچنین گفت: ” در جامعە ما یک سری عادات و تقالید منسوخ وجود دارند کە سالهاست همچون مانعی مسیر پیشرفت ما را سد کردەاند. تلاش کردەام تا در این رمان انگشت روی این دستە از عادات و تقالید بگذارم و راهکار مناسبی برای پشت سر نهادن آنها ارائە دهم، تم این اثر من برجستە کردن   عادات منسوخی است کە بە مانع بزرگی بر سر راه رابطە عاشقانە و وصال دختر و پسری قرار گرفتەاند.“

وی افزود: ” من علاوە بە پرداختن بە عادات منسوخی همچون تفاوت قائل شدن میان اعضای یک خانوادە بطور کلی و بەویژە، میان زن و مرد و پسر و دختر، خوشبختانە علیرغم وجود این عادات منسوخ،  فرهنگ ما حائز جنبەها و نکات مثبت و ارزندە فراوانی است کە در این رمان بە برخی از آنها پرداختەام، از آن جملە می توان بە فرهنگ گرانبهای دوستی بە در فرهنگ ما اشارە کرد کە اهمیت ویژەای بە آن دادەام.“

هیلین پالانی در پایان گفت: ”  پیام اصلی “ برف سیاه“ تاکید بر اهمیت صبر و شکیبایی و عواقب بسیار خطرناک و ناگوار رفتار خودسرانە و قضاوت عجولانە است. این رمان بە ما می گوید کە صبر و طمانینە تاثیر بسیار مثبتی بر حل مشکلات دارند، در کل رمان ” برف سیاه“ کاشتن بذر امید در دل نا امیدانی است کە از فرط استیصال برف  سفید نیز در نظر آنان سیاه می نماید.“