اعلام هفتە محیط زیست اقلیم کوردستان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اعلام هفتە محیط زیست اقلیم کوردستان

در روز محیط زیست کوردستان، هیئت میحط زیست اقلیم کوردستان، پیامی خطاب بە مردم کوردستان فرستاد و در آن بە قطعنامە سازمان ملل و تصممیات پارلمان کوردستان در این خصوص اشارە کرد کە روز ٢٧ فروردین را بە عنوان روز محیط زیست کوردستان نامگداری کردە است.

عبدالرحمان صدیق، رئیس هیئت محیت زیست کوردستان در یک کنفرانس خبری گفت: ” از امروز آغاز هفتە محیت زیست را اعلام می کنیم و در این هفتە اقدام بە اگاهی بخشی در مورد حفاظت از محیت زیست و سالم نگهداشتن آن می کنیم و همزمان با این اقدام ما نیز رسانەها نیز بە اهمیت  حفظ وسالم نگهداشتن محیط زیست می پردازند.

عبدالرحمان صدیق افزود، ما در صدد گشایش مرکز محیط زیست در هلبجە هستیم کە مسئولیت تمام امور مرتبط با محیط زیست این شهر را  بر دوش می گیرد.

وی همچنین تصریح کرد، درحالیکە کە پلیس، پیشمرگە و تشکلهای مرتبط بە امور محیط زیست مشغول انجام وظایف خود هستند، اما با این حال: ”  از نظرما بەمثابە  هیئت محیط زیست  بەجاست کە چنانکە در یکی از بندهای قانون شمارە ٢٥ ویژە بهداشت محیط و محیط زیست عراق نیز بدان اشارە شدە است، یک نیروی ویژە آموزش دیدە حفاظت از محیط زیست نیز تشکیل شود کە بە تمامی مهارتهای لازم مرتبط با میحط زیست مجهز باشد.“

رئیس هیئت محیط زیست در پایان در رابطە با  باج  راه و ترابری و محیط زیستی دریافتی از رانندگان گفت، در تلاشند تا بخشی از این باج اخذ شدە“ برای انجام فعالیتهای محیط زیستی“ ا بە صندوق هیئت محیط زیست واریز شود.