ماه نیسان زیباترین عروس جهان نزد ایزدیان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ماه نیسان زیباترین عروس جهان نزد ایزدیان

یکی از رهبران دینی ایزدیان اظهار داشت: ” بە خاطر تقدس ماه آوریل در میان ایزدیان، پیراون این  دین بە هیچ وجە در این ماه مراسم عروسی برگزار نمی کنند، چراکە معتقدند ماه آوریل خود از لحاظ زیبایی و آراستگی عروس سال است و از هر عروس دیگری والاتر است. بدین خاطر برگزاری هر نوع مراسم عروسی در میان ما در این ماه مجاز نیست.“

خواجە ختاری، یکی از علمای ایزدی، بە (باسنیوز) گفت: ” در میان ایزدیان اعیاد متعدد مذهبی وجود دارند، ولی جشن آغاز سال نو از کهنترین این اعیاد ما است. این جشن، جشن آغاز سال نو است، بەخاطر  اهمیت و جایگاهی کە طبیعت و حفاظت از آن نزد ما ایزدیان دارد و زمان رستن مجدد گیاهان مختلف، بردمیدن غونچەها، تجدید حیات و زادوولد جانوران است، لذا ایزدیان در این ماه زمین را شخم نمی زنند و بە کشت و زرع نمی پردازند.در مراسم آغاز سال نو ایزدی یک مراسم مختلفی برگزار می شود از جملە می توان بە پختن و رنگ آمیزی تخم مرغ اشارە کرد کە تمام ایزدیان آن را انجام می دهند.“

وی در ادامە تصریح کرد: ” هم اکنون ایزدیان در حال آماد شدن برای برگزاری جشن آغاز سال نو هستند کە در روز چهارشنبە همین هفتە برگزار می شود و بر اساس تعالیم مدهبی ما نباید تا پایان ماه آوریل کە خود عروس یگانە سال است، بە هیچ وجە مراسم عروسی برگزار شود.

یکی از رهبران دینی ایزدیان اظهار داشت: ” بە خاطر تقدس ماه آوریل در میان ایزدیان، پیراون این  دین بە هیچ وجە در این ماه مراسم عروسی برگزار نمی کنند، چراکە معتقدند ماه آوریل خود از لحاظ زیبایی و آراستگی عروس سال است و از هر عروس دیگری والاتر است. بدین خاطر برگزاری هر نوع مراسم عروسی در میان ما در این ماه مجاز نیست.“

خواجە ختاری، یکی از علمای ایزدی، بە (باسنیوز) گفت: ” در میان ایزدیان اعیاد متعدد مذهبی وجود دارند، ولی جشن آغاز سال نو از کهنترین این اعیاد ما است. این جشن، جشن آغاز سال نو است، بەخاطر  اهمیت و جایگاهی کە طبیعت و حفاظت از آن نزد ما ایزدیان دارد و زمان رستن مجدد گیاهان مختلف، بردمیدن غونچەها، تجدید حیات و زادوولد جانوران است، لذا ایزدیان در این ماه زمین را شخم نمی زنند و بە کشت و زرع نمی پردازند.در مراسم آغاز سال نو ایزدی یک مراسم مختلفی برگزار می شود از جملە می توان بە پختن و رنگ آمیزی تخم مرغ اشارە کرد کە تمام ایزدیان آن را انجام می دهند.“

وی در ادامە تصریح کرد: ” هم اکنون ایزدیان در حال آماد شدن برای برگزاری جشن آغاز سال نو هستند کە در روز چهارشنبە همین هفتە برگزار می شود و بر اساس تعالیم مدهبی ما نباید تا پایان ماه آوریل کە خود عروس یگانە سال است، بە هیچ وجە مراسم عروسی برگزار شود.“