٣٠ سال از تصویب قطعنامە ٦٨٨ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حمایت از ملت کوردستان می‌گذرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

٣٠ سال از تصویب قطعنامە ٦٨٨ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حمایت از ملت کوردستان می‌گذرد

فرانسە نقش تاثیرگذاری در تصویب این قطعنامە ایفا کرد

امروز (دوشنبە، ١٦ فروردین ١٤٠٠ / ٥ آوریل ٢٠٢١) ٣٠ سال از تصویب قطعنامە ٦٨٨ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حمایت از ملت کوردستان می‌گذرد کە در پی آن منطقه پرواز ممنوع در اقلیم کوردستان ایجاد شد.

روز پنجم آوریل ١٩٩١ حدود یک ماه پس از قیام ملت کوردستان علیە رژیم بعث شورای امنیت سازمان ملل قطعنامە ٦٨٨ را برای حمایت از ملت کوردستان تصویب کرد.

صدور این قطعنامە بە درخواست فرانسە، ایران و ترکیە صورت گرفت، در پی قیام ملت کوردستان و آزادسازی جنوب کوردستان از زیر سلطە رژیم بعث این رژیم بار دیگر در تلاش برای اشغال مجدد جنوب کوردستان و کشتار جمعی شهروندان کوردستان بود و در جنوب عراق نیز دست بە سرکوب قیام شهروندان شیعە مذهب زد.

در پی این وقایع سە کشور مذکور از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردند کە مانعی برای جلوگیری از نقض حقوق و سرکوب و کشتار شهروندان توسط رژیم بعث قرار دهد.

این قطعنامە پس از مهاجرت میلیونی ملت کوردستان در تاریخ ٣١-٣-١٩٩١ صادر شد کە رژیم بعث بار دیگر بە خاک کوردستان حملە کرد و ملت کوردستان برای رفض تسلط مجدد رژیم بعث دست بە مهاجرت دستەجمعی زدند و آوارگی را ترجیح دادند.

پس از صدور قطعنامە ٦٨٨ شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای فرانسە، آمریکا و بریتانیا مدار ۳۶ درجه در حدفاصل اقلیم کوردستان و عراق تعین کردند و با وجودی کە در تصویب‌نامە بە پرواز ممنوع اشارەای نشدە بود آنها منطقە پرواز ممنوع هم اعلام کردند و دیگر رژیم بعث قادر بە عبور از این مدار نبود و نتوانست از طریق هوایی بە ملت کوردستان حملە کند.

پس از اعلام منطقە پرواز ممنوع در اقلیم کوردستان، شورای امنیت از خاویار پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد (1-1-1982 تا 31-12-1991)، خواست کە گزارشی در مورد زیان‌هایی کە رژیم عراق بە ملت کوردستان وارد کردە، تهیە نماید.

شورای امنیت همچنین بر این نکتە تاکید گذاشت کە دولت عراق باید بە سازمان‌های خیریە و انساندوستی بین‌المللی اجازە ورود بە مناطق اقلیم کوردستان را بدهد تا بە مردم جنگ‌زدە کمک کنند.

در زمان تصویب این قطعنامە فرانسە ریاست دورەای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهدە داشت.

چهار کشور عضو دائمی شورای امنیت (فرانسە، آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی (روسیە کنونی) و بریتانیا) و کشورهای عضو غیر دائم این شورا (اطریش، بلژیک، ساحل عاج، اکوادور، رومانی، زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو کنونی) بە آن رای مثبت دادند و کشورهای یمن، زیمبابوە و کوبا علیە آن رای دادند و کشورهای چین و هندستان نیز رای ندادند.

شورای امنیت سازمان ملل پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت دورەای است (به‌ترتیب الفبای انگلیسی) و طول مدت آن یک ماه ریاست می‌باشد.