فیلمساز کورد: در ترکیە اهمیتی بە فلیمهای مستند دادە نمی شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

فیلمساز کورد: در ترکیە اهمیتی بە فلیمهای مستند دادە نمی شود

یک فیلمساز کرد در شمال کوردستان، از مشکلات و موانع پیش رو در عرصە ساختن فیلم در شمال کوردستان می گوید و اعلام می کند: ” ساختن فیلم مستند، بسیار مشکل است، چراکە سانسور و فشار سنگینی بر ما اعمال می شود، اما با این حال نیز، باز نمی ایستیم و بە پیس می رویم. وظیفە ما مستندسازان است است کە فاجعە ربوسکی را همچنان در خاطرەها زندە نگه داریم“.

سلیم یلدز مستندساز کورد اهل شمال کوردستان، کە بیشتر آثار مستند او در کورد و کوردستان است، طی مصاحبەای با روزنامە ”دیوار“ ترکی از سوژە آثار مستند خود گفت کە در اکثر آنها بە مسئلە کورد و معرفی فرهنگ کوردی بە جهانیان پرداختە است.

سلیم در سال ١٣٨٢ شمسی فلیمی را تحت عنوان (٢٩) ساخت و پخش کرد.در سال ١٣٨٥ مستند دیگری پیرامون کشتار ربوسکی بە نام ” بە یاد می آورم“ ساخت و این فلیم موفق بە دریافت چند جایزە در فستیوالهای بین المللی شد. وی همچنین با مستند دیگری تحت عنوان“ دیالوگ“در چند فستیوال شرکت کرد.

این مستندساز می گوید: ” تم اغلب فلیم های من داستانهای واقعی هستند، در واقع با این کار، زمینەای فراهم می کنم  کە داستان خود بە زبان آید. حتی در پی یافتن اماکنی هستم کە جنگها و اتفاقات زیادی در آنجا رخ دادە و داستانهایی کە تابە حال کسی آنها را نشنیدە است. جدیدترین اثر من در این زمینە نیز مستندی است تحت عنوان “ منولوگ“، کە در آن اماکنی را بە تصویر کشیدەام کە قبلا از انظار مخفی ماندەاند“.

یلدز در بخش دیگری از گفتوگوی خود در مورد مستندسازی، بر این باور است کە باید داستان بە صورت فشردە بە تصویر کشیدە شود، اما نباید بە پیام و اصل داستان آسیبی وارد شود، بە عقیدە وی در مستندسازی، کارگردان نقش چنانی ندارد، بلکە این خود داستان است بە کارگردان جهت می دهد.

این هنرمند خدمات ارزندەای بە سینمای ترکیە کردە است، ولی بە گفتە وی، هرگز این خاک را متعلق بە خود نداستە است.

یلدز می گوید: ” کبوتری کە بر فراز پنجرە خانەای لانە کردە، گربەای کە در باغچەای پرسە می زند و درخت انجیری کە دوروبر خود را پر از میوە نمی کندرا ازآن خود دانستم، اما هرگز احساس تعلق بە این خاک در من ایجاد نشد. کشورهای پیشرفتە قریب بە یک قرن است کە اهمیت بسیاری برای فلیمهای مستند قائلند، اما در ترکیە عکس آن صادق است و هموارە عمدا آنرا فراموش کردەاند، لذا

برای تهیە آثار خود هیچگاە از وزارت فرهنگ ترکیە چشمداشتی نداشتەام.    

کشتار ربوسکی، سلیم را بسیار متاثر ساختە است، چراکە خود شخصا بە محل وقوع فاجعە  رفتە و آنرا بە تصویر کشیدە و در معرض دید جهانیان قرار دادە است، بنابراین هروقت کە فاجعە بە یاد می آورد، ناآرام و بی قرار می شود و همین امر وی را واداشتە است کە از این کشتار یک مستند بسازد.