کتاب "عمق استراتیژیک" احمد داووداوغلو بە کوردی برگرداندە شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کتاب "عمق استراتیژیک" احمد داووداوغلو بە کوردی برگرداندە شد

کتاب ”عمق استراتیژیک“ اثر داوود احمد اوغلو، نخست وزیر اسبق ترکیە، توسط آقای نریمان طالب از ترکی بە کوردی برگرداندە و در اقلیم کوردستان چاپ و منتشر شد.

احمد داووداوغلو، در این کتاب، در صدد برآمدە است کە نقش جدید ترکیە را در منطقە فرمولە کند و برای این منظور بە منابع تاریخی و جغرافیایی بسیاری در داخل و خارج ترکیە استناد کردە و تلاش کردە است کە وقایع تاریخی بویژە تاریخ ٦٠٠ سالە عثمانی را همچون فرمانروای مناطق وسیعی از خاورمیانە و بالکان و شمال آفریقا بە مثابە پشتوانە و پتانسیل معنوی این رویکرد و نقش ترکیە جدید بە کار گیرد.

بخش نخست کتاب شامل شرح رویکرد نو داوود اوغلو نسبت بە موقعیت و نقش ترکیە جدید است کە بنابە نظر اکثر کارشناسان این کتاب مبنای نظری سیاستهای پراکتیکی نو ترکیە است.

بە عقیدە همین کارشناسان، از زمانیکە حزب عدالت و توسعە بە قدرت رسید، سیاستهای خود را در عرصە داخلی و خارجی بر همین مبنا پیش می برد و تغییر اساسی در رویکرد ترکیە در قبال اروپا و خاورمیانە از همین جا نشئت می گرفت.تغییر نگرش ترکیە بە مسئلە کرد در داخل آن کشور و اقلیم کوردستان و عراق نیز از همین منظر بود.

داوود اوغلو در  بخش سوم این کتاب،  بە دیدە اهمیت بە مسائل خاورمیانە و اقلیم کوردستان و نقش رهبران آن می نگرد کە توانستەاند توازن سیاسی با هرکدام از کشورهای عراق، ترکیە، ایران و سوریە را حفظ کنند و واقعیت یک بازیگر سیاسی جدید همچون اقلیم کوردستان را در نقشە ژئوپولیتک منطقە می پذیرد.   

وی در کتاب خود لب بە تحسین مقامات سیاسی کوردستان و برخی از خاندان سیاسی لبنان می گشاید. همچنین اشارە وی بە اسامی اشخاصی همچون رهبر بارزانی،ملک حسین، یاسر عرفات و سایر رجال سیاسی منطقە، حاکی از نظر صریح وی در قبال دیپلماسی متعادل و موثر اقلیم کوردستان و بویژە نقش رهبر بارزانی کە با توجە بەفضای دیفاکتوی موجود،  دیپلماسی و سیاستی نرم و متعادل را اعمال کردە است.