کتاب ''عمرخان شکاک از خیزش سمکو تا جمهوری کوردستان (١٩٠٦ – ١٩٤٦)'' منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کتاب ''عمرخان شکاک از خیزش سمکو تا جمهوری کوردستان (١٩٠٦ – ١٩٤٦)'' منتشر شد

کتاب ''عمرخان شکاک؛ از خیزش سمکو تا جمهوری کوردستان (١٩٠٦ – ١٩٤٦)'' کە یک کتاب پژوهشی و مستند است و چهل سال تاریخ مبارزات آزادیخواهی کوردستان در فاصلە سال‌های ١٩٠٦ تا ١٩٤٦ میلادی را روایت می‌کند، بە زبان‌های کوردی (لهجەهای کورمانجی و سورانی) و فارسی با تالیف و پژوهش محمدصالح قادری توسط آکادمی زبان کوردی در هولیر، پایتخت اقلیم کوردستان، و انتشارات آوستا در شمال کوردستان چاپ و منتشر شد.

در این بارە، محمدصالح قادری، نویسندە و فعال سیاسی، کە این کتاب را بە تالیف درآوردە است، بە ''باس‌نیوز'' گفت: ''کتاب ''عمرخان شکاک؛ از خیزش سمکو تا جمهوری کوردستان (١٩٠٦ – ١٩٤٦)'' حاصل تلاش‌های پژوهشی و مطالعات ریز و متعهد نسبت بە یک برهە تاریخی چهل سالە مبارزات ملی کورد در شرق کوردستان است.''

او افزود: ''اهمیت این کتاب در این است کە برای تالیف آن بە اسناد و فاکت‌های مستند تاریخی و واقعبینانە تکیە شدە و در آن تاریخ مبارزات هویت‌خواهی ملت کورد را برجستە کردەام.''

محمدصالح قادری افزود: ''در این کتاب بدون این کە بە تشریح رویدادها پرداختە باشم، خود رویداد‌ها را با ارائە اسناد و دلایل مستند روایت کردەام و این فرصت را بە خوانندە کنجکاو دادەام تا خودش در مورد حقایق و مسیر رویداد‌ها و تاثیرات و تبعات آنها تصمیم بگیرد.''

این اثر بە دو زبان کوردی (لهجەهای کورمانجی و سورانی) و فارسی منتشر شدە کە کوردی آن در اصل بە لهجە سورانی و در ٦٤٠ صفحە تالیف شدە است. این کتاب توسط شهاب خالدی بە لهجە کورمانجی در ٤٨٤ صفحە بازنویسی شدە است. و ترجمە فارسی این کار را سلام اسماعیل‌پور در ٦٢٤ صفحە انجام دادە است.  

تالیف کوردی سورانی و ترجمە فارسی این کتاب را آکادمی زبان کوردی در هولیر، پایتخت اقلیم کوردستان منتشر کردە و بازنویسی کورمانجی آن نیز با خط لاتین توسط انتشارات ''آوستا'' در شمال کوردستان منتشر شدە است.

نسخە کوردی سورانی این اثر توسط شریف فلاح ویراستاری شدە است.

این اثر پژوهشی در واقع تلاشی‌ست در جهت بازسازی و حقیقت‌یابی برخی رویداد‌های تحریف شدە تاریخی در منطقە حساس و راهبردی شرق کوردستان (استان ارومیە و حوالی آن) کە زمانی دشمنان و اشغالگران کوردستان برای جدایی این منطقە از خاک کوردستان و تحریف تاریخ آن کار کردەاند. در این کتاب نقش و تاثیر شخصیت‌ها برجستە شدە و در واقع می‌توان گفت کە این اثر حامل پیام ''تاریخ از آن کسانی‌ست کە در آن نقش بازی می‌کنند'' می‌باشد.