امروز روز جهانی تئاتر است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

امروز روز جهانی تئاتر است

از سال ١٣٤٠ شمسی بە پیشنهاد انستیتوی بین المللی تئاتر (ITI) در هلنسکی فنلاند، طرحی برای بزرگداشت روز جهانی تئاتر ارائە شد. این طرح در نهمین کنگرە جهانی(ITI) در شهر وین، پایتخت اتریش با پیشنهاد، آروی کی وی ما، رئیس آن زمان این انستیتو مورد پذیرش تمامی اعضای این انستیتوی جهانی قرار گرفت و بە عنوان یک طرح سالیانە و جهانی بە تصویب رسید. سالانە روز جهانی تئاتر سالانە در ٧ فروردین جشن گرفتە می شود.

از آن زمان تا امروز، مراکز انستیتوی جهانی تئاتر کە بیش از ١٠٠ عضو دارد، ببا برگزاری مراسم مختلفی این را گرامی می دارند.

انستیتوی جهانی تئاتر(آی تی آی) برای نخستینبار در سال ١٣٢٧شمسی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل(یونسکو) با حضور تنی چند از هنرمندان و کارشناس عرصەی تئاتر  تاسیس شد.

مهمترین اهداف تشکل جهانی(آی تی آی) عبارت بودند از: ” اعتلای  بین المللی مبادلات دانش و عـمل در حیطە هنرهای نمایش و همکاری بین دستاندرکاران تئاتر، اگاه سازی افکار عـمومی از لزوم بە حساب آوردن آفرینندگی هنری در عرصەی توصعە، تعمیق درک مشترک برای تحکیم صلح و دوستی در میان ملتها و پیوستن بە دفاع از اهداف یونسکو بە عنوان یک سازمان جهانی“.

  پیام سالانە این انستیتو،  توسط یکی از هنرمندان نامی و صاحب نظر این عرصە انتخاب می شود و بە تاثیر و تقابل تئاتر در عرصە بین المللی اختصاخ دارد.

مشهورترین هنرمندانی کە پیام روز جهانی تئاتر را نوشتەاند، عبارتند از: ادوارد آلبی، آگستو بوال، ژان کوکتو، آرتور میلر، پاپلو نیرودا و ...

  بە مناسبت همین روز، ادارە تئاتر هولیر طی مراسمی از این روز تجلیل بە عمل می آورد و  تئاتر ” مردان ما“ بە صحنە می برد.

از سوی دیگر اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان نیز بە همین مناسبت روز جهانی تاتر، نمایش "پانورامای وطن‘ را  بە نمایش می گذارد.