دستاورد ارزشمند دیگر ”سرای هێمن“
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دستاورد ارزشمند دیگر ”سرای هێمن“

صلاح پایانیانی نویسندە و محقق در زمینە فلکلور کردی، در پیج خود در فیس بوک تحت عنوان ” یک دستاورد افتخارآمیز دیگر برای “سرای هێمن“ در خصوص چاپ یک اثر ٤جلدی از احمد بحری، نویسندە و محقق نامی کورد متخصص فرهنگ و ادبیات فلکلوریک منطقە موکریان بە نام ”گەنجی سەر بە مۆر“ ( گنج دست نخوردە)، بە معرفی این اثر نفیس پرداختە و نوشتە است.

کاک احمد بحری، تا کنون ٩٤ نص ادبی (بیت) را گرداوری کردە کە پس از تکمیل نصوص ناقص، مجموع این نصوص را در ١٢ مجلد تنظیم کردە است. در قدم اول، ازچاپ و نشر این مجموعە، مجلدهای اول تا چهارم آنرا  کە مجموعا ١٤نص را از٨١ نص. متفاوت را در ٢٦١٨ صفحە بە قیمت ٥٩٠ هزار تومان همراه با CD و با همکاری   ” سرای هێمن“ بە چاپ رساندە کە پخش آنرا انتشارات ماد(٠٩١٨٥٣١١٣٣٧ در سنندج برعهدە گرفتە است.

آقای بحری این چهار مجلد را بە ترتیب، جلد نخست را بە اوسکارمان آلمانی، جلد دوم را بە شاعر پر آوازەی کورد استاد ”هێمن“ ، جلد سوم را بە قادر فتاح قاضی، و جلد چهارم را نیز بە صلاح پایانیانی تقدیم کردە است.

احمد بحری  نویسندە و محقق اهل شهرستان مهاباد، سردبیر مجلە مهاباد و از موسسین انجمن ادبی مهاباد در سال ١٣٦٧، در سال ١٣٣٧ در روستای تپە رش از توابع مهاباد بە دنیا آمد. وی تاکنون آثار تحقیقاتی خود در زمینە فلکلور کردی را در ١٢ مجلد گرداوری کردە و همانطور کە  پیشتر اشارە شد، یک دورە چهار جلدی از این اثر نفیس خود اخیرا بەچاپ رساندە است.