اثر" ملای کبیر و مسعود محمد در یک سلسلە مصاحبە" منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اثر" ملای کبیر و مسعود محمد در یک سلسلە مصاحبە" منتشر شد

زامدار احمد، نویسندە، اهل شهرستان کویسنجق، ١١همین اثر خود را تحت عنوان(ملای کبیر و مسعود محمد در یک سلسلە مصاحبە) منشر کرد.

زامدار احمد گردآورندە این اثر بە (باسنیوز) گفت: ” این اثر ١٦٨ صفحەای با همکاری سوی سازمان ملای کبیر کویسنجق و در چاپخانە شهاب بە چاپ رسیدە است“.

وی گفت: ”این اثر در خصوص بیوگرافی دوتن از شخصیتهای کویسنجق، ملای کبیر و فرزند وی مسعود محمد است، کە طی مصاحبە با چند تن از افراد مطلع  و آگاه بە تاریخ این خاندان فراهم شدە است و جرح و تعدیلهای در این سلسلە مصاحبەها، اهم فعالیتها و نقش این دو شخصیت در زمینە گسترش کتابت و ترجمە و روشنگری را در بر می گیرند“.

زامدار احمد گردآورندە این اثر تا بەحال ١١جلد کتاب در زمینە تاریخی فراهم آوردە است کە بیشتر شامل مصاحبە و تحقیق میدانی وی می باشند.