بهزاد خوشحالی: سفر پاپ فراتر از نگاه بە کوردستان بە مثابە یک اقلیم است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بهزاد خوشحالی: سفر پاپ فراتر از نگاه بە کوردستان بە مثابە یک اقلیم است

در میانە سفر چند روزە پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان بە عراق و اقیلم کوردستان، کە بە منظور کاهش جنگ و خشونت بین ادیان و مذاهب مختلف عراق و تاکید بر مدارا و تقریب بین مذاهب صورت گرفت. دیدار پاپ از اقلیم کوردستان کە از دیرباز چهرە مثبتی در زمینەی رواداری  همزیستی مسالمت‌آمیز از خود بە نمایش گذاشتە ست، از دید افکار عمومی و محافل و رسانەهای جهان از اهمیت ویژەای برخوردار بود.

حکومت اقلیم کوردستان از همان اوایل تاسیس خود، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی از جملە مسیحیان را بە رسمیت شناختە و از آغاز دهەی نود قرن گذشتە زمینەی مشارکت آنان را در مناصب مختلف حکومت اقلیم کوردستان فراهم ساختە است.

پس از سقوط نظام دیکتاتوری بعث در سال ٢٠٠٣ میلادی، مسیحیان عراق از جملە اقلیتهایی بودند کە از سوی گروههای تندرو عراق اعم از شیعە و سنی مورد حملە و کشتار قرار گرفتند، تا جای کە شمار آنان بە کمتر میزان خود در طول تاریخ افت کرد. در این ایام آکندە از کشتار خشونت علیە مسیحیان، تنها ملجا آنان برای فرا از این جنهم، اقلیم کوردستان بود کە از آن زمان تا کنون، خصوصا پس از اعلام موجودیت دولت اسلامی عراق و شام (داعش) کە موجودیت مسیحیان بەکلی بە مخاطرە انداخت، این اقلیم کوردستان بود کە با آغوش باز و در انظار افکار عمومی جهان پذیرفت و مانع ریشەکن کردن آنان در عراق شد و پیشمرگان کوردستان با نثار جان خویش و از کلیساها و اماکن مذهبی آنان حفاظت و با بر دوش گرفتن صلیب، آن را دگربار بر فراز آن نصب کردند.

بە اذعان کارشناسان و ناظران سیاسی، سفر پاپ بە اقیلم کوردستان و پروتکل استقبال از وی و همچنین برپایی عشاء ربانی در استادیوم هولیر از مهمترین  بخشهای سفر پاپ و بە نشانەی اذعان پاپ فرانسیس بە نقش اقلیم کوردستان در حمایت همە جانبە از مسیحیان شهروند اقلیم و خارج اقلیم تلقی شدە است.

پیرامون اهمیت سفر پاپ فرانسیس بە اقلیم کوردستان در گفتگوی کوتاهی (باس‌نیوز) با بهزاد خوشحالی، نویسندە و کارشناس سیاسی انجام دادە است، وی بە اهمیت این سفر پرداخت.

  سئوال: تاثیر پاپ در معادلات جهانی چیست و سفر اخیر پاپ فرانسیس را بە عراق و بویژە اقلیم کوردستان چگونە ارزیابی می کنید؟

بهزاد خوشحالی: شاید در نگاه اول، این پاسخ داده شود که پاپ، به عنوان یک روحانی معنوی، تاثیری در جهان سیاست ندارد، اما قدرت کلیسا تا هم اکنون نیز تمام عرصه های سیاست را در حوزه های خرد، میانه، و کلان، تحت تاثیر قرار می دهد. این تاثیر اگرچه پیدا نیست اما در پنهان، غرب، به تمامی از کلیسا تاثیر می پذیرد و نگاهی به ساختار درونی حکومت ها، احزاب سیاسی، مراکز آموزشی، موسسات عظیم خیریه و.... قدرت پنهان کلیسا را نشان می دهد.

سفر پاپ به کوردستان از آن رو واجد اهمیت است که دیدار ایشان و پروتکل های انجام گرفته، فراتر از نگاه به کوردستان، به مثابه یک اقلیم بوده است و همچنان که رسانه های جهانی، مراسم مذهبی اربیل را نقطه اوج سفر پاپ به خاورمیانه نامیدند برگزاری این مراسم در اربیل را شاید بتوان نشانه تثبیت جایگاه ملت کورد در مرحله "هویت برنامه دار" دانست

سئوال: بە نظر شما هدف اصلی پاپ فرانسیس در در سفر بە عراق چە بود؟

بهزاد خوشحالی: عراق از دیرباز پایتخت اسلام سیاسی بوده است، مرز بین اسلام شیعی و سنی است، یکی از مهمترین کشورهای جهان عرب به شمار می آید و به نوعی نبض سیاسی خاورمیانه هم هست.

بحران های سه دهه اخیر در عراق، به نظر می رسید در هر دو حوزه جنگ و سیاست، به بن بست برخورده است و سفر پاپ، به عنوان بزرگترین رهبر مذهبی جهان، نشانه ای برای تمایل جهانی به پایان بخشیدن به این بحران است.

 سئوال: سطح استقبال از پاپ را در اقلیم کوردستان چونگە ارزیابی می کنید؟

بهزاد خوشحالی: جدای از پروتکل های رسمی که نشان از به بلوغ رسیدن سیاسی حریم کوردستان بود، توجه ویژه به برخی نمادها و به کار بردن آنها یک ویژگی ممتاز در این استقبال بود.

سئوال: بە نظر شما هدف پاپ مبنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادیان و مذاهب مختلف و نفی خشنونت، با توجە بە جنگ و کشتار کنونی مذهبی در کل منطقە و بویژە عراق تا چە حد دست یافتنی است؟

بهزاد خوشحالی: اینکه بتوان نتیجه گرفت که سفر پاپ، می تواند همه چیز را به سرچشمه بازگرداند، دستکم در کوتاه مدت _ و حتی میان مدت کوتاه_ اندکی خوش بینانه است، چون متغیرهای برون زا و درون زای بسیاری وجود دارند که همچنان تاثیر جدی بر معادلات می گذارند اما در نهایت، این سفر، می تواند برخی تنش های بسیار بزرگ را کاهش دهد.

سئوال: با توجە بە حقوق مدنی‌ای کە اقلیتهای مذهبی و بویژە مسیحیان در قانون اساسی اقلیم کوردستان از آن برخوردارند و پذیرش آوارەگان مسیحی سایر  نقاط عراق، از جانب حکومت اقلیم کوردستان، بازتاب این امر را در میان مسیحیان چگون می‌بینید ؟

بهزاد خوشحالی: جهان به خوبی می داند که کوردستان، از دیرزمان، سرزمین رواداری آیینی بوده است و تقریبا هیچ نگرانی از این بابت وجود نداشته است اما چیزی که کمتر بدان توجه شده است فقدان نیروی موثر کافی و عدم پشتیبانی از حریم کوردستان برای به سامان سازی این رواداری به صورت عملی بوده است. سفر پاپ می تواند به توجه بیشتر و  توسعه پشتیبانی ها در سطوح مختلف بینجامد.