یکی از استاتید دانشگاه: هولیر بە سمبل همزیستی مسالمت‌آمیز در خاورمیانە تبدیل شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یکی از استاتید دانشگاه: هولیر بە سمبل همزیستی مسالمت‌آمیز در خاورمیانە تبدیل شدە است

یکی از اساتید دانشگاه صلاح الدین هولیر، دیدار پاپ فرانسیس از اقلیم کوردستان را کە از دیرباز مظهر همزیستی مسالمت آمیز بودە است.

د. پرویز رحیم قادر، تثبیت مبانی دیموکراتیک و حقوق مدنی و همزیستی مسالمت‌آمیز در اقلیم کوردستان را مهم توصیف کرد و گفت: "همین امر موجب شدە است کە بویژە از سال ٢٠٠٣ پس از سقوط رژیم دیکاتوری عراق، این همزیستی بیشتر تبلور یابد، چنانکە اکثر مسیحیان و پیروان سایر ادیان کە در اثر ناآرامی و جنگ داخلی سایر مناطق عراق آوارە شدەاند، بە اقلیم کوردستان روی آوردند و آنرا پناهگاه امنی برای خود یافتند و اقلیم کوردستان نیز با آغوش باز آنها را پذیرفت و بە جان‌پناه آنان تبدیل شد".

وی گفت: "مسیحیان کوردستان ضمن برخورداری از آزادی اجرای شعایر دینی خود، حقوق آنان در چهارچوب قانون اساسی اقلیم کوردستان نیز تثبیت شدە است کە در قیاس با وضعیت اقلیتهای مذهبی در کشورهای همجوار اقلیم کوردستان، جامعەی بین‌المللی در این عرصە مدیون اقلیم کوردستان است و همین امر نیز زمینە را برای  دیدار پاپ فرانسیس هموار کردە و انعکاس وسیعی در رسانەهای بین المللی داشتە است.

این استاد دانشگاه همچنین گفت کە: "تمامی تلاش سران حکومت مرکزی عراق بر این است کە عراق را  امن جلوە دهند و زمینە را برای حمایت سیاسی و اقتصادی دول غربی از و تشویق ماندن مسیحیان در عراق فراهم آورند، کە با توجە بە وضعیت کنونی امنیتی عراق، در مقایسە با اقلییم کوردستان هنوز  راه درازی در پیش دارد."