تعدادی از افسران عراقی بە اتهام فساد مالی و گرفتن رشوە بازداشت شدند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تعدادی از افسران عراقی بە اتهام فساد مالی و گرفتن رشوە بازداشت شدند

هیئت نظارت (نزاهە) عراق اعلام کرد ٢٨ افسر لشکر کماندوی ارتش عراق بە اتهام فساد مالی و گرفتن رشوە بازداشت شدند.

امروز (سەشنبە، پنجم اسفندماه) هیئت نظارت عراق (نزاهە) در بیانیەای کە نسخەای از آن در اختیار ''باس‌نیوز'' قرار گرفتە، اعلام کرد، تعدادی از افسران لشکر کماندوی ارتش عراق در ازای دادن مرخصی بە سربازان این لشکر از آنان رشوە دریافت کردەاند.

در این بیانیە آمدە است: ''فرمان بازداشت ٢٨ تن از افسران لشکر کماندو در استان میسان صادر شدە کە در ازای دادن مرخصی بە سربازان این لشکر از آنان رشوە دریافت کردەاند.''

هیئت نظارت همچنین اعلام کردە کە مدارک این فساد مالی در اختیار دادگاه قرار دادە شدە و دادگاه نیز فرمان بازداست ٢٨ تن از افسران کماندو را صادر کردە است.

افسران بازداشت شدە براساس مادە ٣٧ قانون مجازات عراق متهم شدەاند کە در بند نخست این قانون آمدە است، اگر هر کارمند، یا ماموری کە در حوزە عمومی خدمت می‌کند، در مقابل وظیفەاش مزدی درخواست کند، یا پیشنهاد مزدی را بپذیرد، برای خودش یا هر فرد دیگری، مجازات می‌شود، و مجازات وی حبس خواهد بود بە شرطی کە حکم حبس وی بیشتر از ١٠ سال نباشد، یا جریمە مادی از او دریافت می‌گردد بە شرطی کە از مبلغ رشوە دریافتی یا مبلغی کە بە وی پیشنهاد شدە است، کمتر نباشد. در بند دوم این قانون آمدە است کە مجازات این جرم حبس است بە شرطی کە این حکم حبس بیش از هفت سال نباشد (حبس از ٢٤ ساعت تا پنج سال) اگر رشوە دریافتی یا پیشنهادی پس از پایان کار باشد.