صدها سند ساختگی در استان نینوای کشف شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

صدها سند ساختگی در استان نینوای کشف شد

در استان نینوی با استفادە از اسناد ساختگی و دریافت رشوە، صدها قطعە زمین توزیع شدە و با هزینە کمتر از هزینە واقعی بە ثبت رسیدەاند.

امروز (چهارشنبە، اول بهمن‌ماه) هیئت نظارت عراق (نزاهە) در اطلاعیەای کە نسخەای از آن در اختیار ''باس‌نیوز'' قرار گرفتە است، اعلام کرد کە در استان نینوی ٦٥٧ سند ساختگی زمین بە ثبت رسیدە است.

طبق این اطلاعیە، این زمین‌ها در مقابل دریافت رشوە با هزینەای بسیار پایین بە ثبت رسیدەاند کە با ارزش واقعی آنها هم‌خوانی ندارد و طیف‌هایی کە این زمین‌ها را دریافت کردەاند نیز شرایط دریافت این زمین‌ها را نداشتەاند.

در این اطلاعیە همچنین آمدە است کە طبق اسناد ساختگی زمین‌ها بە نام کسانی ثبت شدەاند کە پیشتر از دولت زمین دریافت کردەاند.

تیم‌های هیئت نظارت تاکنون ٦ نفر را بازداشت کردەاند کە رئیس و اعضای هیئت تدقیق معاملات در اتاق ثبت اسناد شهرداری موصل در میان افراد بازداشت شدە قرار دارند و بر اساس قانون مجازات عراق در داگاه مجازات می‌شوند.