شرکت‌های وهمی شبەنظامیان حشدالشعبی در کرکوک از مردم سرانە می‌گیرند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

شرکت‌های وهمی شبەنظامیان حشدالشعبی در کرکوک از مردم سرانە می‌گیرند

در شهر کرکوک تعدادی شرکت وهمی وابستە بە شبەنظامیان حشدالشعبی از شهروندان و کسبە این شهر سرانە دریافت می‌کنند.

امروز (جمعە، ٢٦ دی‌ماه)، محمد سلیم، مسئول گروه خیابان کە از مدتی پیش بە عنوان یک سازمان مدنی موجودیت خود را در کرکوک اعلام کردەاند، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''از مدتی پیش در کرکوک از مردم سرانە دریافت می‌شود و دریافت کنندگان این کار را بە نام چند شرکت وهمی انجام می‌دهند.''

او گفت: ''ماهیانە پنج‌هزار دینار بەعنوان هزینە جمع‌آوری زبالە از هر خانوار دریافت می‌شود، ما در این بارە تحقیق کردیم و دریافتیم کە جمع‌کنندگان این پول هیچ ربطی بە شهرداری ندارند.''

محمد سلیم از وجود یک نوع شرکت وهمی دیگر هم خبر داد کە بە بهانە پاسبانی شبانە از مغازەداران و کسبە بازار پول می‌گیرند. شرکت‌هایی هم وجود دارند کە پول ایجاد امنیت برای شهروندان را از آنان دریافت می‌کنند.

او افزود این شرکت‌ها رسید‌های وهمی دارند کە معلوم شدە وابستە بە شبەنظامیان حشدالشعبی هستند.

مسئول این سازمان مدنی وضعیت عمومی کرکوک را مورد انتقاد قرار دادە و می‌گوید، شهر در چنین وضعیتی گیر کردە و کسی مسئولیت آن را بر عهدە نمی‌گیرد.

او بە عنوان نمونە از یک شرکت بە نام ''شرکە فرسان الخمائل'' نام برد کە هر ماه ٢٥ هزار دینار از مغازەداران کرکوک دریافت می‌کند بە بهانە این کە شب‌ها پاسبان مغازەهایشان هستند.