تصمیم وزارت حمل و نقل عراق با واکنش روبەرو شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تصمیم وزارت حمل و نقل عراق با واکنش روبەرو شد

وزارت حمل و نقل عراق شرط پرداخت حقوق کارمندان خود را منوط بە دریافت کارت جدید ویژە شرکت در انتخابات توسط آنان اعلام کردە و این اقدام با واکنش روبەرو شدە است.

بر اساس نامەای از وزارت حمل و نقل عراق کە در تاریخ ١١-١-٢٠٢١ صادر شدە و نسخەای از آن در اختیار ''باس‌نیوز'' قرار گرفتە است: ''هریک از کارمندان این وزارت‌خانە باید کارت جدید ویژە شرکت در انتخابات دریافت کند، در غیر این صورت نمی‌توانند حقوق خود را دریافت نمایند.''

این تصمیم وزارت حمل و نقل عراق با واکنش مردم و رسانەها روبەرو شدە است.

سالم مشکور، روزنامەنگار عراقی دربارە این تصمیم نوشتە است: ''حقوق نمی‌گیرید، مگر کارت شرکت در انتخابات دریافت کنید‌! آیا بە زمان بعث باز گشتیم؟''

این روزنامەنگار افزودە است: ''بر اساس قانون اساسی، شرکت در انتخابات حق آزادانە هر فرد است نە وظیفە او، لذا نباید پرداخت حقوق کارمندان بە دریافت کارت شرکت در انتخابات منوط گردد، زیرا این رفتار ما را بە سوی دیکتاتوری سوق می‌دهد.''

No description available.