AKP می‌خواهد شرط پیروزی در انتخابات را بە کسب بیش از ١٢ درصد آرا ارتقا دهد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

AKP می‌خواهد شرط پیروزی در انتخابات را بە کسب بیش از ١٢ درصد آرا ارتقا دهد

یکی از پارلمانتاران حزب جمهوری خلق (CHP) در پارلمان ترکیە اعلام کردە کە  رهبری حزب عدالت و توسعە (AKP) مشغول برنامەریزی برای ارتقای شرط پیروزی در انتخابات از کسب ١٠ درصد بە ١٢ درصد آرا توسط احزاب است.

در ترکیە هر حزبی کە کمتر از ١٠ درصد آرای انتخاباتی را کسب کند نمی‌تواند بەعنوان حزب وارد پارلمان شود.

بارش یارکداش، پارلمانتار (CHP) در مصاحبە با شبکە تلویزیونی (KRT)  گفتە است، حزب حاکم ترکیە می‌خواهد شرط پیروزی در انتخابات را کسب بیش از ١٢ درصد آرا قرار دهد.

افزایش درصد آرای کسب شدە بەعنوان مانع ورود بە پارلمان در ترکیە بە نفع حزب عدالت و توسعە (AKP) است، زیرا اگر برای نمونە حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) را در نظر بگیرم و درصد آرای کسب شدە بەعنوان شرط ورود بە پارلمان ١٢ درصد باشد و (HDP) همان ١١ درصد دور قبل را کسب کند از ورود بە پارلمان باز می‌ماند و همە آرای آن بە حزب پیشرو انتخابات تعلق می‌گیرد کە (AKP) است و این حزب بە آسانی می‌تواند آرای خود را بە بالای ٥٠ + ١ ارتقا دهد.

همچنین هر حزبی کە وارد ائتلاف شود، آرای ائتلاف بە عنوان شرط ورود بە پارلمان در نظر گرفتە می‌شود. بە عنوان مثال حزب ''خوب'' کە ١٠ درصد آرا را بە دست آوردە در ائتلاف ''ملت'' عضویت دارد، لذا اگر آرای حزب ''خوب'' در زیر سد ورود بە پارلمان هم باشد، می‌تواند وارد پارلمان شود، زیرا آرای ائتلاف در نظر گرفتە می‌شود.

حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) کە در هیچکدام از ائتلاف‌های ترکیە عضویت ندارد از تغییر شرط ورود بە پارلمان بیشترین ضربە را متحمل خواهد شد.