کرکوک / کتابخانە کاریز خانەای برای نویسندگان و خوانندگان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کرکوک / کتابخانە کاریز خانەای برای نویسندگان و خوانندگان

کتابخانە ''کاریز'' در کرکوک کە مالک آن نویسندە برجستە کورد، ''طارق کاریزی'' است، در منطقە باروتخانە کرکوک واقع شدە و هر روز نویسندگان و خوانندگان زیادی بە این کتابخانە سر می‌زنند و چهارشنبە هر هفتە نیز جلسە ادبی و هنری برگزار می‌کند.

طارق کاریزی دربارە کتابخانە خود، روز شنبە، ٢٠ دی‌ماه، بە ''باس‌نیوز'' گفتە است: ''در واقع فکر ایجاد این کتابخانە بە ٢٥ سال پیش بر‌می‌گردد، تقریبان در سال ٢٠٠٤ توانستم زمین محل ساخت آن را در منطقە باروتخانە خریداری کنم، در سال ٢٠١١ کار ساخت ساختمان آن را آغاز کردم، در سال ٢٠١٥ آن را بە پایان رساندم و در مراسمی این کتابخانە را با نام کتابخانە ''کاریز'' در آن افتتاح نمودم.''
کاریزی افزود: ''آرشیو بسیاری از نویسندگان پس از مرگ آنان پراکندە می‌شود، در حالی کە آرشیو نویسندگان بخشی از ثروت ملی است و باید حفظ شود. در واقع فکر اصلی ایجاد این کتابخانە برای حفظ آثار نویسندگان بود.''

او در ادامە گفتە است: ''برای فرزندانم وصیت کردەام کە این کتابخانە باید ماندگار باشد و نسل‌های آیندە ما باید آن را حفظ کنند. ساختمان را وقف کتابخانە کردەام، یعنی قابل فروش نیست. می‌خواهم بە یک مرکز فرهنگی قابل دسترس برای همگان تبدیل شود و خوانندگان و دانش‌جویان و محققان بتوانند از آن استفادە کنند. درست است کە من این کتابخانە را ایجاد کردەام، ولی خود را مالک آن نمی‌دانم، ملت و سرزمین‌ام را مالک آن می‌دانم، در واقع این کتابخانە بخشی از ثروت ملی کورد و یک موسسە فرهنگی برای کوردستان است. این کتابخانە بە آسانی در دسترس همگان قرار دارد، زمان کاری مشخصی ندارد، در واقع شب و روز باز است، زیرا منزل شخصی خودم در طبقە بالای این کتابخانە قرار دارد.''

در همین زمینە ستار جباری، نویسندە و روزنامەنگار کرکوکی، بە ''باس‌نیوز'' گفت: ''کتابخانە کاریز بە صورت رایگان در اختیار خوانندگان شهر کرکوک قرار گرفتە است. این کتابخانە بە یک مرکز ادبی هم تبدیل شدە و چهارشنبە هر هفتە در آن مراسم فرهنگی و ادبی برگزار می‌شود. خوانندگان می‌توانند از اینجا کتاب دریافت کنند و پس از خواندن و استفادە لازم آن را دوبارە بە کتابخانە باز گردانند.''

او اضافە کرد: ''حدود ٣٠ هزار جلد کتاب و مجلە در این کتابخانە قرار دارد، علاوە بر این حدود هزار جلد کتاب مرجع در اینجا هست و دانشجویان و محققان دورەهای فوق لیسانس و دکتری می‌توانند از آنها استفادە کنند.''