اسامی و عکس ٢٥ کودک کە در این اواخر توسط پ‌ک‌ک ربودە شدەاند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اسامی و عکس ٢٥ کودک کە در این اواخر توسط پ‌ک‌ک ربودە شدەاند

پارت کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) تلاش خود برای ربودن کودکان را افزایش دادە و در مدت کوتاهی ده‌ها کودک را ربودە است کە اسامی و عکس برخی از آنها توسط خانوادەهایشان منتشر شدە است و روزنامەنگار، زانکو برهان، آنها را جمع‌آوری کردە است.

بنا بر گزارشی کە در اختیار ''باس‌نیوز'' قرار گرفتە است، برخی از کودکان ربودە شدە سرنوشت نامعلومی دارند و برخی از آنان نیز در حال تلاش برای فرار از دست پ‌ک‌ک کشتە شدەاند.

No description available.

١-‌ عادل جبار، متولد ٢١-٧-٢٠٠٦، اهل کرکوک.
در تاریخ ٢١-٣-٢٠١٦ در حالی کە ٩ سال و هشت ماه سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢- رونیدا دارداری، متولد ١-١٢-٢٠٠٨، در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢٨-٦-٢٠٢٠ در حالی کە ١٠ سال و ٦ ماه و ٢٨ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٣-‌ رندە عمر بکر، متولد سال ٢٠٠٦ در عفرین واقع در غرب کوردستان.
در سال ٢٠١٧ در سن ١١ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٤-‌ شهین اسماعیل عبداللە، متولد ١١-١١-٢٠٠٦ در کرکوک.

در تاریخ ٧-٩-٢٠١٩ در حالی کە ١٢ سال و ٩ ماه و ٢٧ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٥-‌ فتحی محمد عمر، متولد ٢٦-١٠-٢٠٠٦ در کوبانی واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢-٢-٢٠٢٠ در حالی کە ١٣ سال و سە ماه و ١٣ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٦- اسرین محمدی، متولد ٢٠٠٦ در شهر سردشت واقع در شرق کوردستان.

سال ٢٠١٩ در سن ١٣ سالگی توسط پ‌ک‌ک ربودە و کشتە شدە است.

No description available.

٧-‌ امل عبداللە، متولد ٢٠٠٥ در عفرین واقع در غرب کوردستان.

در سال ٢٠١٧ در سن ١٣ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٨-‌ دیاری فواد احمد، متولد ٢٠٠٥ در قامشلو، واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ١٥-٨-٢٠٢٠ در سن ١٥ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٩-‌ ریناز طاهر تیلو، متولد ٢٠٠٥.
در تاریخ ١٥-٨-٢٠٢٠ در سن ١٥ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٠- جاکلین محمد ایوب، متولد ٢٠٠٦ در غرب کوردستان.
در تاریخ ٧-٧-٢٠٢٠ در سن ١٤ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١١- احلام مسلم حسین، متولد ٢٠٠٦ در کوبانی واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ١١-٧-٢٠٢٠ در سن ١٤ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٢- هلن فهد غیبی، متولد ٢٠٠٦ در قامشلو واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ١٧—٦-٢٠٢٠ در سن ١٥ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٣- کوثر علی عبداللە، متولد ١٠-١-٢٠٠٥ در گریسپی در غرب کوردستان.
در تاریخ ١-٨-٢٠١٩ در حالی کە ١٤ سال و ٦ ماه و ٢٢ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

١٤-‌ لیندا عبدالباقی خلف، متولد ١٤-٦-٢٠٠٥ در تلکرم واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢-٧-٢٠٢٠ در حالی کە ١٥ سال و ١٨ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

١٥- غزل محمد مصطفی عیسو، متولد ٢٠٠٥ در کوبانی واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ١١-٧-٢٠٢٠ در سن ١٥ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٦- جواد عدنان محمد، متولد ٢٠٠٦ در قامشلو واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢-٧-٢٠٢٠ در سن ١٤ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٧- دژوار خلیل جمعە، متولد ٢٠-٨-٢٠٠٥ در کوبانی واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٦-٧-٢٠٢٠ در حالی کە ١٤ سال و ١٠ ماه و ١٦ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

١٨- فاطمەزهرا رضوان سعید، متولد ٣-٤-٢٠٠٥ در کوبانی واقع در غرب کوردستان.

در تاریخ ١٣-٦-٢٠٢٠ در حالی کە ١٥ سال و ٩ ماه و ٣ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

١٩- سمیر عبدالرحمن زینکی، متولد ٢٠٠٥ در عفرین واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢٥-٥-٢٠٢٠ در سن ١٥ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٢٠- عماد محمد حمو، متولد ١٢-٨-٢٠٠٤ در کوبانی واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢-٢-٢٠٢٠ در حالی کە ١٥ سال و پنج ماه و ٢١ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢١- جهان شیخ محمد سلیمان، متولد ٣١-١-٢٠٠٤ در عفرین واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢٨-٥-٢٠٢٠ در حالی کە ١٦ سال و سە ماه و ٢٩ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢٢-‌ صباح بیشو حسو، متولد ٢٠٠٤ در عفرین واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢٣-٥-٢٠٢٠ در سن ١٦ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٢٣- لیلی بوزان رمضان، متولد ١-١-٢٠٠٤ در کوبانی واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ١١-٣-٢٠٢٠ در حالی کە ١٦ سال و دو ماه و ١٠ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢٤- محمد عیسی منیر، متولد ١٢-٣-٢٠٠٣ در عفرین واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ١-٢-٢٠٢٠ در حالی کە ١٦ سال و ٩ ماه و ٢٠ روز سن داشتە، ربودە شدە است.


No description available.

٢٥-‌ صدرا عبدالسلام حاجی، متولد ٢٣-١١-٢٠٠٣ در عفرین واقع در غرب کوردستان.
در تاریخ ٢-٢-٢٠٢٠ در حالی کە ١٦ سال و دو ماه و ١٠ روز سن داشتە، ربودە شدە است.