پروندە صلاح‌الدین دمیرتاش اختلاف عمیقی میان ترکیە و اتحادیە اروپا ایجاد کردە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پروندە صلاح‌الدین دمیرتاش اختلاف عمیقی میان ترکیە و اتحادیە اروپا ایجاد کردە است

برای دومین بار دادگاه حقوق بشر اتحادیە اروپا خواهان آزادی فوری صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک اسبق حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) شد، ولی رجب طیب اردوغان در واکنش بە رأی این دادگاه گفتە کە این دادگاه را نمی‌شناسند و ترکیە دادگاه خود را دارد.

شمار زیادی از نویسندگان و کارشناسان امور حقوقی در ترکیە، اردوغان را مورد انتقاد شدید قرار دادە و گفتەاند، وی اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود اگر رأی دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیدە بگیرد، زیرا نتیجە بە رسمیت نشناختن این دادگاه عمق سیاسی در پی خواهد داشت.

سیدات ارگین، نویسندە مشهور وب‌سایت (T24)، بر این عقیدە است کە اگر ترکیە بگوید رأی دادگاه حقوق بشر اتحادیە اروپا بە این کشور مربوط نیست، آنگاه این اتحادیە در مقابل ترکیە موضع‌گیری می‌کند، لذا ''بهتر است وارد این بازی نشویم''.

اردوغان در حالی ادعا می‌کند کە دادگاه حقوق بشر اتحادیە اروپا را نمی‌شناسد و آن را حامی تروریسم می‌داند کە خود پیشتر سە بار بە این دادگاه پناه بردە و این دادگاه بە نفع وی رأی دادە است.

اردوغان پیش از این کە حزب عدالت و توسعە (AKP) را تأسیس کند و نخست‌وزیر ترکیە شود از سوی دادگاه ترکیە با اتهاماتی در چندین پروندە روبەرو شدە بود کە مهمترین آنها رأی دادگاه بە ممنوعیت فعالیت سیاسی از وی بود.

بنا بر گزارش‌ها، اردوغان سە بار بە دادگاه حقوق بشر اتحادیە اروپا پناه بردە است: بار نخست، برای رفع ممنوعیت فعالیت سیاسی از وی و دادگاه اروپا در این پروندە بە نفع وی رأی داد. بار دوم، از دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست کردە بود کە دادگاه ترکیە را ملزم بە برداشتن سوءپیشینە از وی کند کە این دادگاه باز بە نفع او اقدام کرد. بار سوم، در سال ٢٠٠٢ از دادگاه حقوق بشر اروپا خواست کە رأی دادگاه ترکیە مبنی بر ممنوعیت کاندید شدن وی برای نمایندگی پارلمان کشورش را رد کند.

زمانی کە دادگاه حقوق بشر اتحادیە اروپا راه را برای ورود اردوغان بە قلمرو سیاست در ترکیە باز کرد، وی حزب عدالت و توسعە (AKP) را تأسیس نمود و در ١٨ سال گذشتە بەعنوان نفر اول سیاست ترکیە کار کردە است.

فاتح پرتوکال، روزنامەنگار مشهور ترکیە، نیز در این بارە می‌گوید، اشتباه می‌کنی اگر تصور کنی کە دادگاه حقوق بشر اتحادیە اروپا بە ترکیە مربوط نیست، زیرا ربط این دادگاه بە ترکیە مانند شیرینی عسل واضح است و اگر این طور نیست، ترکیە باید از عضویت در این دادگاه خارج شود.

بە گفتە بخش زیادی از مفسران امور سیاسی ترکیە، اگر این کشور بە رأی دادگاه حقوق بشر اتحادیە اروپا مبنی بر آزادی دمیرتاش احترام قائل نشود، اتحادیە اروپا علیە ترکیە تحریم سیاسی در پیش می‌گیرد و ترکیە یک گام از این اتحادیە فاصلە خواهد گرفت.

از سوی دیگر، بە احتمال زیاد این دادگاه تحریم‌های اقتصادی علیە ترکیە وضع کند، زیرا ممکن نیست در این دادگاه عضویت داشتە باشید و بە رأی آن احترام نگذارید.

برخی از نویسندگان ترکیە در حساب‌های کاربری خودشان در توییتر بە این موضوع پرداختەاند و گفتەاند یکی از اقدامات اصلی یک دیکتاتور نادیدە گرفتن رأی دادگاه است، لذا وقتی کە اردوغان رأی دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش را بە ترکیە مربوط نمی‌داند، ترکیە را وارد سرکشی علیە حاکمیت قانون می‌کند.

رأی دادگاه حقوق بشر اتحادیە اروپا مبنی بر آزادی فوری صلاح‌الدین دمیرتاش برای دومین بار ثابت کرد کە بە زندان انداختن دمیرتاش در ترکیە یک امر سیاسی است نە قضائی، این موضوع باج سنگینی بر دوش آیندە ترکیە خواهد انداخت.