صلاح‌الدین دمیرتاش: ما هیچ گونە توافق پنهانی با حزب عدالت و توسعە (AKP) نداشتەایم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

صلاح‌الدین دمیرتاش: ما هیچ گونە توافق پنهانی با حزب عدالت و توسعە (AKP) نداشتەایم

صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک اسبق حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) کە از چهار سال پیش در زندان ادرنە حبس شدە است، شایعات مبنی بر رابطە پنهانی (HDP) با (AKP) را تکذیب کردە و می‌گوید در انتخابات زودهنگام ١-١١-٢٠١٥ هیچ گونە توافق پنهانی با حزب عدالت و توسعە (AKP) نداشتەاند.

شماری از نویسندگان، فعالان و روزنامەنگاران ٤٥ سوال از دمیرتاش پرسیدەاند و او بە همە این پرسش‌ها پاسخ گفتە و در رسانەهای ترکیە منتشر شدەاند. او در پاسخ بە پرسشی دربارە انتخابات ١٥ ژوئن ٢٠١٥ کە AKP اکثریت آرا را از دست داد و سپس در تاریخ ١-١١-٢٠١٥ انتخابات زودهنگام برگزار شد، HDP و کورد بەطور پنهانی از AKP حمایت کردەاند تا بار دیگر اکثریت پارلمانی را بە دست آورد، دمیرتاش گفتە است: ''من بە نام همە جنبش‌های کورد صحبت نمی‌کنم، زیرا سازمان‌های مدنی وجود دارند، رسانەها و پلاتفورم‌های گوناگون و شاخەهای جوانان و زنان در صحنە حضور دارند، ولی در فاصلە انتخابات ١٥ ژوئن ٢٠١٥ تا انتخابات زودهنگام در ١-١١-٢٠١٥ تانک‌های ارتش و حکومت بە خیابان‌های شهرهای کورد آمدند و هزاران نفر را کشتند و ده‌ها ساختمان را با خاک یکسان کردند و ٥٠٠ هزار نفر آوارە شدند، حتی بە ستاد‌های انتخاباتی HDP حملە شد و بەطور آشکار برای تیم انتخاباتی ما مانع ایجاد کردند، رسانەها هم تحت فشار سختی قرار داشتند، با وجود همە اینها HDP توانست بەعنوان یک حزب وارد پارلمان شود.''

دمیرتاش در ادامە پاسخ‌ خود بە این پرسش افزودە است، HDP بە هیچ عنوان هیچ گونە توافق پنهانی با حزب عدالت و توسعە (AKP) نداشتە تا بار دیگر اکثریت آرا در انتخابات زودهنگام ١-١١-٢٠١٥ را بە دست آورد.

در تاریخ ١٥ ژوئن ٢٠١٥ در ترکیە انتخابات پارلمانی برگزار شد و برای نخستین بار پس از سال ٢٠٠٢ حزب عدالت و توسعە AKP اکثریت پارلمانی را از دست داد و مجبور شد بە مدت سە ماه حکومت ائتلافی تشکیل دهد کە HDP نیز سە وزارت را برعهدە گرفت، ولی در تاریخ ١-١١-٢٠١٥ انتخابات زودهنگام برگزار شد و AKP بار دیگر از مجموع ٥٥٠ کرسی پارلمانی ٣١٧ کرسی را تصاحب کرد و بە تنهایی حکومت را تشکیل داد.