محصول برنج محلی امسال در ''هریر'' بە یک هزار تن رسید + عکس
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

محصول برنج محلی امسال در ''هریر'' بە یک هزار تن رسید + عکس

کشاورزان حومە بخش ‌''هریر'' از توابع شهرستان شقلاوە برداشت محصول برنج محلی در این منطقە را آغاز کردە و بخشدار این بخش می‌گوید، بیش از ٤٠٠ دونم از زمین‌های حومە بخش ''هریر'' زیر کشت برنج قرار گرفتەاند.

کاروان کریم خان، بخشدار بخش هریر، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''می‌توان از برنج محلی کوردستان بەعنوان یک محصول راهبردی داخلی نام برد. دشت حاصلخیز هریر در توان دارد کە برنج محلی کوردستان را بە دیگر ملت‌ها معرفی کند و آن را توسعە دهد.''

او افزود: ''امسال کشاورزان هریر بیش از ٤٠٠ دونم از زمین‌های خود را بە کشت برنج اختصاص دادند.''

بە گفتە کاروان کریم خان: ''در این فصل کشاورزانی کە برنج کاشتەاند درو و برداشت محصول خود را آغاز کردەاند، و بنا بە برآوردهایی کە در این منطقە انجام دادیم امسال حدود ١٠٠٠ تن برنج محلی تولید شدە و این بر رشد اقتصاد شهروندان این منطقە تأثیر خوبی خواهد گذاشت.''