یک نوجوان پس از ١٢ سال ربودەشدن از طریق گوگل خانوادەاش را پیدا کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یک نوجوان پس از ١٢ سال ربودەشدن از طریق گوگل خانوادەاش را پیدا کرد


یک نوجوان پس از ١٢ سال ربودە شدن از طریق گوگل خانوادەاش را یافت.


رسانەهای اندونزی داستان این نوجوان را منتشر و گفتەاند کە عرفان در سن ٥ سالگی زمانی کە در راه بازگشت بە منزل خودشان بودە توسط یک مرد ربودە شدە است

عرفان گفتە است کە دو سال را با مردی کە او را ربودە در خیابانها زندگی کردە تا زمانی کە از سوی پلیس دستگیر و وی را نیز بە یتیمخانە سپردەاند.

این کودک تا ١٧ سالگری را در یتیمخانە سپر کردە است، سپس با یادآوری خاطراتش سوپرمارک محلەی خودشان را از طریق گوگل پیدا میکند.

این نوجوان آدرس سوپرمارکت را بە مسئولین یتیم خانە دادە وآنها نیز با مراجعە بە محلەی مورد نظر خانوادەاش را پیدا میکنند.

 

پس از انجام تستهای پزشکی، پس از ١٢ سال عرفان با خانوادەاش دیدارد کرد.