در انتخابات آیندە رقابت احزاب ترکیە بر سر آرای شمال کوردستان خواهد بود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در انتخابات آیندە رقابت احزاب ترکیە بر سر آرای شمال کوردستان خواهد بود

اغلب احزاب ترکیە دریافتەاند کە آرای شهروندان شمال کوردستان نتیجە انتخابات ترکیە را تعین خواهد کرد، بە همین دلیل تجمعات انتخاباتی و دیگر میتینگ‌های خود را در شهر‌های شمال کوردستان برگزار می‌کنند و وعدەهای گوناگون بە شهروندان کورد می‌دهند.

از سال ١٩٩٠ احزاب ترکیە در مورد حل مسئلە کورد در این کشور وعدە می‌دهند، ولی نە تنها بە وعدەهای خود عمل نکردەاند حتی جرئت نداشتەاند کە زبان کوردی را بە عنوان یک زبان رسمی در قانون اساسی این کشور قرار دهند یا این کە راه را برای خواندن بە زبان کوردی هموار کنند.

شاید بتوان گفت حزب عدالت و توسعە (آ‌ک‌پ) تنها حزبی بود کە گام‌هایی برای حل مسئلە کورد برداشت. رجب طیب اردوغان سال ٢٠٠٥ در یک سخنرانی در شهر آمد (دیاربکر) گفت: ''در ترکیە مسئلەای وجود دارد بە نام مسئلە کورد'' و سپس در سال ٢٠٠٨ در اوسلو بە صورت پنهانی با پارت کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) توافقی انجام داد و در سال ٢٠١٣ نیز پروژە حل مسئلە کورد را مطرح کرد، ولی در سال ٢٠١٤ پس از جنگ ''خندق'' از این پروژە نیز پشیمان شد و اعلام کرد: ''در ترکیە چیزی بە نام مسئلە کورد وجود ندارد، آنچە هست جنگ با تروریسم است و ما با برادران کورد هیچ مشکلی نداریم.''

در انتخابات ٢٠١٥ رأی دهندگان کورد حزب عدالت و توسعە را مجازات کردند و (آ‌ک‌پ) برای نخستین بار اکثریت کرسی‌های پارلمان ترکیە را از دست داد و حزب دمکراتیک خلق‌ها (‌هـ‌‌دپ) نیز ٨١ کرسی پارلمان را کسب کرد. (آ‌ك‌پ) مجبور شد یک حکومت موقت بەصورت ائتلافی تشکیل دهد و سپس در انتخابات زودهنگام وعدەهایی در مورد مسئلە کورد بە میان آورد کە موجب شد دوبارە اکثریت کرسی‌های پارلمان را تصاحب کند ولی (هـ‌دپ) نیز دوبارە بە پارلمان راه پیدا کرد.

تعدادی از رهبران حزب عدالت و توسعە (آ‌كپ) از این حزب جدا شدند کە معروفترین آنها احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر اسبق ترکیە و علی باباجان، معاون نخست‌وزیر سابق ترکیە و عبداللە گول، رئیس جمهور سابق ترکیە بودند و این افراد تاکنون دو حزب دیگر بە نام ‌های ''آیندە'' و ''دواء'' تأسیس کردەاند.

رٶسای این دو حزب جدید تلاش می‌کنند کە با رأی دهندگان کورد رابطە برقرار کنند و اعلام کردەاند کە کورد مورد ستم واقع شدە است، در این میان احمد داووداوغلو گفت در ترکیە باید اجازە تحصیل بە زبان کوردی صادر شود و وعدە دادە کە اگر قدرت را بە دست بگیرد این حق کورد را برای آنان تأمین خواهد کرد.

تعدادی از مقامات (آ‌ک‌پ) اما بە داوود‌اوغلو پاسخ دادە و گفتەاند، ''راست نمی‌گویید، وقتی کە نخست‌وزیر بودی چرا تحصیل بە زبان کوردی را اجرا نکردی، چە کسی دست تو را گرفتە بود؟''

علی باباجان روز شنبە، ١٠-١٠-٢٠٢٠ (١٩ مهرماه) بە آمد (دیاربکر) رفتە و ضمن شرکت در کنگرە شاخە حزب خود در این شهر در سخنانی اعلام کردە است: ''تمام موانعی کە از تحصیل بە زبان کوردی جلوگیری می‌کنند را برمی‌داریم، ما همە اصلاحات لازم برای تحصیل بە زبان مادری را برای همە انجام می‌دهیم.''

کمال کلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق (ج‌هـ‌پ) کە بزرگترین حزب اوپوزسیون ترکیە است در کنگرە حزبش بە بحث در مورد مسئلە کورد در ترکیە پرداخت و وعدە داد در صورتی کە قدرت را در دست بگیرد در طول چهار سال مسئلە کورد در این کشور را حل خواهد کرد.

کلیچداراغلو وعدە دادە کە مسئلە کورد را بە پارلمان خواهند برد و برای حل آن قانون تصویب خواهند کرد تا از طریق قانونی مسئلە کورد را حل کنند و گفتە است: ''قول می‌دهیم کە در ترکیە چیزی بە نام مسئلە کورد باقی نخواهد ماند.''

بنا بە گزارش‌هایی کە برخی رسانەهای نزدیک بە (آ‌ك‌پ) منتشر کردەاند این حزب نیز در نظر دارد در سال ٢٠٢١ با برنامەای دیگر خدماتی بە شهروندان کورد ارائە دهد کە برجستەترین آنها چندین پروژە خدمات‌رسانی است.

حزب عدالت و توسعە همچنین در نظر دارد از طریق تعدادی از شخصیت‌های شمال کوردستان دیدار‌هایی با شهروندان کورد انجام دهد و از آنها بخواهد بە این حزب رأی بدهند و بە آنان قول دهد کە ''ما نیز با شما در مورد حل مسئلە کورد گفت‌وگو خواهیم کرد، نە (پ‌ک‌ک) و (هـ‌دپ).''

آنچە بە مشکل بزرگی برای (آ‌ک‌پ) تبدیل شدە و مانع بەدست آوردن آرای شهروندان شمال کوردستان است ائتلاف با حزب نژادپرست حرکت ملی (م‌هـ‌پ) می‌باشد، زیرا (م‌هـ‌پ) یک حزب ضد کورد است و کورد نیز هرگز این حزب را نپذیرفتە است.

مٶسسات نظرسنجی ترکیە نیز گفتەاند کوردهای محافظەکار وابستە بە (آ‌ك‌پ) نیز از این حزب عصبانی هستند و بە آن رأی نمی‌دهند، زیرا (آ‌ك‌پ) در طول دو سال گذشتە گامی در جهت حل مسئلە کورد برنداشتە است.