نخست‌وزیر گزارشی از وضعیت کنونی اقلیم کوردستان بە پارلمان ارائە کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نخست‌وزیر گزارشی از وضعیت کنونی اقلیم کوردستان بە پارلمان ارائە کرد

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز با حضور در جلسە علنی پارلمان کوردستان گزارشی در مورد وضعیت کنونی اقلیم کوردستان و کارهای کابینە نهم حکومت بە پارلمان ارائە کرد.

ساعت ١٠:٠٠ صبح امروز دوشنبە، ١٤ مهرماه ٩٩، هشتمین جلسە علنی دورە پاییزە سال دوم از دور پنجم پارلمان کوردستان آغاز شد.

در جلسە امروز پارلمان کوردستان، کە بە درخواست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تشکیل شدە بود، نخست‌وزیر گزارشی در مورد وضعیت کنونی اقلیم کوردستان بە پارلمان ارائە کرد.

مسرور بارزانی در گزارش خود اعلام کرد کە از همان آغاز کار، کابینە او بە پارلمان و دیگر قوای کوردستان اهتمام دادە و گفت: ''پس از این کە کابینە نهم حکومت کارهای خود را آغاز کرد، روابط محکم و هماهنگی‌های خوبی با همە قوای اقلیم کوردستان برقرار کرد کە این روابط تأثیر مثبت بر اجرای بهتر کارنامە کابینە نهم داشتە است.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین افزود: ''از آغاز کار خود فرآیند اصلاحات را آغاز کردە و مردم کوردستان را از جزئیات این فرآیند مطلع نمودە است.''

مسرور بارزانی بر این نکتە تأکید گذاشت کە پاندمی کرونا، کاهش قیمت نفت، بحران اقتصادی و قطع سهم بودجە اقلیم کوردستان از سوی حکومت فدرالی عراق، تأثیرات بزرگی در اقتصاد اقلیم کوردستان ایجاد کردە است.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با اشارە بە این کە کابینە نهم حکومت با موانع و مشکلات زیادی روبەرو بودە، اعلام کرد: ''فرآیند اصلاحات بخش مهمی از کارنامە کابینە نهم است و از همان آغاز کار کابینە، با جدیت بسیاری برای انجام اصلاحات کار کردیم و این فرآیند ادامە دارد و در یک شبانەروز بە پایان نمی‌رسد. ما در سطح‌های مختلفی در زمینەهای مالی و اداری اصلاحات را آغاز کردیم.''

مسرور بارزانی در مورد اقدامات اصلاحات در کابینە حکومتش اعلام کرد: ''در هر دو زمینە درآمدها و خرجی‌ها اصلاحات مالی آغاز کردیم کە این اصلاحات را در زمینە درآمدها با تنظیم بخش‌های عوارضات، کمرگ و گذرگاه‌های مرزی انجام دادیم.'' وی گفت: ''در زمینە عوارضات گمرکی یک هیئت عالی تشکیل شد تا عوارضات را بازبینی کند و شورای وزیران همە پیشنهادات این هیئت را پذیرفت.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان اضافە کرد کە حکومت وی شرکت‌های مخابراتی را بە پرداخت عوارض و مالیات بە حکومت ملزم کردە و گفت، شرکت‌های تلفن همراه (موبایل) باید جدول بازپرداخت بدهی‌های‌شان را بازبینی کنند، ''تاکنون بە ٤٠ شرکت مخابراتی اخطاریە دادە شدە کە مطالبات مالی خود را پرداخت کنند و پروندە هفت شرکت نیز بە دادگاه فرستادە شدە است.''

مسرور بارزانی در مورد اصلاحات در امور گذرگاه‌های مرزی با اشارە بە برخی تحرکات قاچاق و غیرقانونی گفت کە هیئتی متشکل از نیروهای وزارت داخلە و نیروهای وزارت پیشمرگە تشکیل شدە تا تحرکات گذرگاه‌های مرزی را کنترل کنند و گفت: ''تصمیم گرفتەایم کە در امور گذرگاه‌های مرزی بازبینی انجام دهیم. خدماتی کە در توان حکومت باشند توسط حکومت انجام می‌شوند و خدماتی کە انجام دادن آنان برای حکومت ممکن نیست بە شکل شفاف بە بخش خصوصی واگذار خواهند شد.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با اشارە بە انجام دادن اصلاحات در امور حقوق و مزایای کارکنان حکومت و مستمری‌بگیران اعلام کرد کە از ١-٧-٢٠٢٠ واحدهای حسابداری لشکر‌های ٧٠ و ٨٠ نیروهای پیشمرگە نیز ادغام شدەاند.

در مورد بدهی‌ها و مطالبات حکومت نزد شرکت‌ها، مسرور بارزانی اعلام کرد: ''برای وصول بدهی‌های حکومت سند کلیە املاک این شرکت‌ها بە ادارە اجرای وصول بدهی‌های حکومت ارسال شدە تا بدهی‌های حکومت از محل این اسناد وصول گردد.''

مسرور بارزانی با اشارە بە این کە از آغاز کابینە او تاکنون حقوق ١٢ ماه کارکنان حکومت پرداخت شدە، دلیل عدم پرداخت حقوق دو ماه اخیر را نفرستادن بودجە حقوق کارکنان حکومت توسط بغداد اعلام کرد.

نخست‌وزیر با اعلام این کە حکومت اقلیم کوردستان چندین میلیارد دلار بدهکار است، گفت: ''بخش بزرگی از این بدهی‌ها بە خاطر عدم پرداخت سهم بودجە اقلیم کوردستان از سوی حکومت فدرال بغداد است و اکنون اصلا یدک مالی نداریم.''

در بخش دیگری از سخنان خود مسرور بارزانی بە روابط اقلیم کوردستان با حکومت فدرال عراق پرداخت و اعلام کرد، کابینە نهم برای ایجاد روابط خوب و تأثیرگذار با حکومت فدرال عراق کار کردە و ''اولین دیدار رسمی ما پس از آغاز کار کابینە سفر بە بغداد بود و قصد داشتیم کە نیت خود برای حل اختلافات را نشان دهیم.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با اشارە بە این کە گفتوگوهای هولیر و بغداد دربارە چندین مسئلە ادامە دارد، اعلام کرد: ''١٥ روز پس از آغاز بە کار کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستان دربارە مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان با بغداد وارد گفتوگو شدیم.''

مسرور بارزانی اضافە کرد کە در دو سطح گفتوگوهای خود را با بغداد ادامە می‌دهند:

یک: عادی‌سازی وضعیت نظامی و امنیتی در مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان و پیشگیری از فرآیند تعریب کە ''متأسفانە تاکنون این فرآیند بە شدت و بە شکل برنامەریزی شدە ادامە دارد و این مایە نگرانی عمیق ماست و هرگز آن را قبول نمی‌کنیم''. وی این اقدامات را ادامە برنامەهای تعریب توسط رژیم پیشین عراق توصیف کرد، در حالی کە بر مبنای قانون اساسی نقشە راهی برای حل منازعات در این مناطق مشخص شدە است.

دوم: حکومت اقلیم کوردستان همە توان خود را برای حل مشکلات مالی و پرداخت حقوق کارکنان خود بە کار گرفتە است، و در این زمینە اعلام کرد کە حکومت اقلیم کوردستان با حکومت عادل عبدالمهدی در بغداد بە توافق رسید کە در مقابل تحویل ٢٥٠ هزار بشکە نفت اقلیم کوردستان، حکومت فدرالی نیز حقوق و مزایای کارکنان حکومت اقلیم کوردستان را پرداخت کند، لذا بە دلیل استعفای حکومت عادل عبدالمهدی با وجودی کە این توافق بە تصویب شورای وزیران عراق رسیدە بود بە پارلمان فرستادە نشد، و در واقع حکومت عراق التزامات خود را اجرا نکردە است.

مسرور بارزانی با اشارە بە وضعیت اقتصادی عراق و تأثیرات آن بر اقتصاد اقلیم کوردستان بە چند نکتە پرداخت و اعلام کرد:

-‌ بنا بە لایحە بودجە عراق، درآمدهای حکومت عراق ٦٠ درصد کسری دارد و این مسئلە بر سهم بودجە اقلیم کوردستان نیز تأثیرگذار خواهد بود.

-‌ حکومت اقلیم کوردستان رضایت دادە کە ٢٥٠ هزار بشکە از نفت خود را از طریق شرکت ''سومو''ی عراق بە فروش برساند و این در لایحە بودجە ٢٠٢٠ عراق آمدە است.

-‌ حکومت اقلیم کوردستان پایبندی خود را بە کاهش تولید نفت اعلام کردە، ولی بر اساس یک معیار عادلانە، و با بغداد در این زمینە بە توافق رسیدە بە شرط این کە بە اقتصاد اقلیم کوردستان ضربە نزند.

-‌ حکومت اقلیم کوردستان بە ٢٦٩ میلیون لیتر نفت سفید نیاز دارد، ولی حکومت مصطفی کاظمی تاکنون با ٥٠ میلیون لیتر موافقت کردە است.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامە سخنان خود گفت، سالانە در بودجە عراق سهمی برای نیروهای پیشمرگە کوردستان قرار دادە می‌شود، ولی بعد با بهانەهای مختلف و بدون دلیل قانونی آن را پرداخت نمی‌کنند.

مسرور بارزانی اظهار امیدواری کرد کە حکومت اقلیم کوردستان و حکومت فدرال عراق ''این فضای مثبت را از دست ندهیم'' و اختلافات خود را بر مبنای قانون اساسی حل کنند.

مسرور بارزانی در پایان سخنان خود از شهروندان اقلیم کوردستان تشکر کرد کە با درک این وضعیت با سختی‌ها مقابلە می‌کنند و گفت: ''مطئنم با همکاری و تحمل شما این وضعیت را پشت سر خواهیم گذاشت.''