کمیسیون اقتصادی: هر کودک تازە متولد شدەی عراقی ٣ هزار دلار طلبکار خواهد بود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کمیسیون اقتصادی: هر کودک تازە متولد شدەی عراقی ٣ هزار دلار طلبکار خواهد بود

بە دلیل مقروض بودن عراق و تورم اقتصادی ، هر کودکی کە در این کشور متولد میشود بە میزان سە هزار دلار طلبکار است.

احمد صفار مدیر کمیسیون اقتصادی در پارلمان عراق بە رسانەهای گفتە است حکومتهای عراق کشور را از یک کشور تولید کنندە بە کشور مصرف کنندە تبدیل کردەاند.

احمد صفار در ادامە گفتە است تاکنون منابع درآمدی عراق تنها نفت است و منابعی دیگر همچون گمرک و مالیات کمتر از ٥٪ درآمد عراق را تشکیل میدهند.

او اعلام کردە است تعدادی از وزارتهای عراق بیشتر از هزینەهای معمول خود بودجە دارند و هزاران نفر تحت عنوان کارمند حقوق میگیرند در حالی کە این کارمندان وجود خارجی ندارند و تاکنون حکومت از تعداد واقعی کارمندان خود اطلاعات دقیقی ندارد.

احمد صفار تاکید کردە است کارمندان عراق در طول روز تنها ٢٠ دقیقە کار مفید انجام میدهند”.

دربارەی بدهیهای عراق تاثیر آن بر معیشت شهروندان وی گفتە است کە اگر بدهیهای حکومت را بر شهروندان تقسیم کنیم هر کودک تازە متولد شدە بە میزان سە هزار دلار طلبکار خواهد بود.

پیشتر علی علاق رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کردە بود عراق بە میزان ٢٣ میلیارد دلار طلب خارجی و ٤٠ تریلیون دلار طلب داخلی دارد.