کشتار وحشیانە خانوادە کورد توسط افراد مسلح ناشناس در بغداد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کشتار وحشیانە خانوادە کورد توسط افراد مسلح ناشناس در بغداد

افراد مسلح ناشناس در بغداد، پایتخت عراق، بە منزل یک پزشک داروساز کورد حملە کردە و او و خانوادەاش را بە شکل وحشیانەای بە قتل رساندەاند.

بر اساس گزارش‌ها، اواخر شب سەشنبە، ٢٥ شهریور، افراد مسلح ناشناس کە بە گفتە رسانەهای عراق دزد بودەاند بە منزل شهروند کورد، دارا رئوف، در محلە منصور در بغداد حملە کردە، او، همسر و دخترش بە نام شیلان کە پزشک داروساز بودە را بە شکل وحشیانەای سر بریدەاند.

شیلان دارا، پزشک داروساز، در بیمارستان شهر پزشکی و در بخش بیماری‌های سرطانی کار می‌کردە است.

در همین زمینە، بخش دینی و خیریەی هیئت وقف سنی در عراق ضمن محکوم کردن کشتار این خانوادە، اعلام کردە کە خانم عالیە رشید نجم، همسر دارا رئوف و مادر دکتر شیلان دارا، پیشتر کارمند این هیئت در سمت کارشناس بودە و در سال ٢٠١٨ بازنشست شدە است. بە گفتە این هیئت، خانم عالیە رشید نجم ٤٠ سال بە هیئت وقف سنی عراق خدمت کردە کە آخرین سمت او در این نهاد دینی مدیر بخش برنامەریزی و نظارت و نیز مدیر بخش مساجد بودە است.

بە دلیل ناکارآمدی نیروهای امنیتی عراق، گروه‌ها و شبەنظامیان تندرو طائفی و تروریستی بدون هیچ واهمەای در بغداد و دیگر شهرهای عراق در جهت منافع طرف‌هایی کە برای آنان کار می‌کنند اعمال تروریستی و جنائی انجام می‌دهند.