احزاب ترکیە از سیاست خارجە کشورشان ناراضی هستند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

احزاب ترکیە از سیاست خارجە کشورشان ناراضی هستند

همە احزاب ترکیە، حتی احزابی کە مخالف رجب طیب اردوغان هستند، در مورد نقش کشورشان در دریای مدیترانە نظر مشترک دارند و می‌خواهند کشورشان از نفت و گاز طبیعی این دریا بی‌بهرە نماند، ولی در حال حاضر تنهایی ترکیە در دریای مدیترانە باعث بروز انتقادات احزاب سیاسی این کشور در مورد سیاست خارجی حزب حاکم کشورشان شدە است.

کمال کلیچداراغلو، رئیس حزب جمهوری خلق (ج‌هـ‌پ) کە بزرگترین حزب اوپوزسیون ترکیە است، می‌گوید ترکیە باید در دریای مدیترانە حرف خود را بزند و حق خود را دریافت کند، اما سیاست خارجی کشورش را مورد نقد قرار می‌دهد کە نتوانستە دوستانی برای کشورش ایجاد کند تا در دریای مدیترانە تنها نماند.

کلیچداراوغلو از اردوغان خواستە کە فورا روابط کشورش با مصر را عادی کند، زیرا مصر بە یکی از بازیگران مهم دریای مدیترانە تبدیل شدە است.

حزب ''خوب'' نیز کە دارای ٤٠ کرسی پارلمانی است، از این خواست حکومت کە ترکیە باید در دریای مدیترانە سهم داشتە باشد حمایت می‌کند، ولی بە نظر این حزب سیاست خارجی کنونی این کشور نمی‌تواند ترکیە را بە این هدف برساند.

مرال آکشنر، رئیس حزب ''خوب'' در چندین سخنرانی علیە سیاست خارجی ترکیە صحبت کردە و بەطور آشکار می‌گوید کە ترکیە در سیاست خارجی با شکست مواجە شدە و از اردوغان می‌خواهد کە سیاست خارجی کشورش را مورد بازبینی قرار دهد.

احمد داووداغلو، رئیس حزب ''آیندە'' نیز در نوشتەای کە در صفحە کاربری‌اش در فیسبوک منتشر کردە، می‌گوید، تنهای کشوری کە در دریای مدیترانە از ترکیە حمایت می‌کند جمهوری آذربایجان است.

داووداغلو نوشتە است: ''متأسفانە سیاست خارجی ترکیە از هیچ راهبردی در زمینە سیاسی برخوردار نیست و آنچە اردوغان بخواهد و بە میل او باشد بەعنوان سیاست خارجی اجرا می‌شود.''

او می‌گوید، سیاست خارجی ترکیە بسیار ضعیف است و باید بەزودی تغییر پیدا کند.

علی باباجان، رئیس حزب ''دواء'' نیز سیاست خارجی ترکیە را شکست‌ خوردە وصف کردە و می‌گوید، هیچ دوستی در کنار ترکیە نماندە و کشورهای همسایە نیز بە دشمن ترکیە تبدیل شدەاند و این امر نتیجە بدی بە دنبال خواهد داشت.

در مقابل انتقادات احزاب ترکیە، حزب حاکم عدالت و توسعە (آ‌ک‌پ) کە سیاست خارجی این کشور را اجرا می‌کند بر این باور است کە بهترین راهبرد سیاسی را برای سیاست خارجە کشورش در پیش گرفتە و اکنون در منطقە از هر زمان دیگری بیشتر روی ترکیە حساب می‌شود.

اردوغان در آخرین صحبت‌های خود گفتە کە ترکیە کنونی از ترکیە سابق جداست و امروز ترکیە از هر لحاظ قدرتمندتر است و هیچ طرفی نمی‌تواند حق ترکیە در دریای مدیترانە را پایمال کند.

تنها حزبی کە در ترکیە از سیاست خارجی حزب عدالت و توسعە حمایت می‌کند حزب حرکت ملی (م‌هـ‌پ) است و این حزب نیز در پارلمان ترکیە با حزب عدالت و توسعە ائتلاف تشکیل دادە و از همە لایحەها و تصمیمات (آ‌ک‌پ) حمایت کردە و بە علت عدم حمایت از سیاست خارجی کشورشان احزاب دیگر را خائن می‌نامد.''