پارلمنتاران شبک: بنابر مستندات هنوز دشت نینوا برای کوردهای شبک ناامن است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پارلمنتاران شبک: بنابر مستندات هنوز دشت نینوا برای کوردهای شبک ناامن است

٢٠ روستای متعلق بە کوردهای شبک ویران شدەاند و ٢٣٣ نفر تاکنون مفقودالاثر هستند.

اعضای کوردهای جامعەی شبک، که غالبا در منطقه دشت نینوا سکونت دارند، شواهدی دال بر وقوع خشونت علیه جامعەشان را جمع آوری کرده اند تا به این ترتیب عدالت اجرا شود.

اعضای جامعەی کوردهای شبک در دشت نینوا در حال جمع آوری شواهد و مدارک خشونت های اعمال شده توسط افراط گرایان بر اعضای این جامعە هستند تا به این ترتیب اطمینان حاصل شود کسانی که مسئول هستند، پاسخگو خواهند بود.

زمانی کە تروریستان (داعش) در سال ۱۳۹۳ بخش های بزرگی از عراق را تصرف کرد، شبک ها نیز سرنوشتی همانند دیگر شهروندان عراق داشتند و هدف حملات آن گروه قرار گرفتند که این امر به قربانی شدن صدها تن از آنها منجر شد.

قصی عباس، نماینده پارلمان عراق و معاون ریاست کمیته حقوق بشر،در گفتگو با سایت عربی(دیارنا) اعلام کردە که این حمله بخشی از یک کارزار تروریستی سازمان یافته علیه جامعه شبک بود؛ کارزاری که در جریان خشونت های قومی که عراق در آن زمان گرفتار آن بود، آغاز شد.

او گفت که عناصر القاعده و پس از آن داعش، در حملات مسلحانه و انتحاری به روستاهای دشت نینوا، جایی که شبک ها اکثریت ساکنانش را تشکیل می دهند، از جمله الموفقیه و بایبوخت، هزاران شبک را کشته و زخمی کردند.

وی گفت که وقتی داعش دشت نینوا را تصرف کرد، ساکنان بیش از ۲۰ روستای محل سکونت شبک ها پس از ویرانی و به آتش کشیده شدن خانه هایشان توسط ستیزه جویان، از آن مناطق گریختند.

عباس، که یکی از اعضای جامعه شبک هاست، گفت که شبک ها پرونده های مفصلی را در رابطه با جنایات افراط گرایان علیه این گروه، تشکیل داده اند که در آن، نام ۲۳۳ فرد ربوده شده توسط داعش را که سرنوشت شان نامعلوم است،وجود دارد.

او گفت که جامعه شبک برای جمع آوری این شواهد تلاشهای فراوانی اانجام دادە است، این شواهد از تحقیقاتی که می تواند به «پیگرد و محکومیت تروریست ها در رابطه با جنایات فجیعی که مرتکب شده اند» منجر شود، پشتیبانی میکند.

وی افزود: «ما همچنان از دولت می خواهیم که بر خانواده های آسیب دیده از تروریسم بیشتر تمرکز کند و به آنها غرامت منصفانه ای بپردازد.»

سالم جمعه، نماینده پارلمان و عضو جامعه شبک، خواستار انجام تحقیقاتی درباره تعداد شبک هایی شد که توسط القاعده و داعش کشته شده اند. او این تعداد را در حدود ۲۳۰۰ تن برآورد کرد.

او همچنین خواستار روشن شدن سرنوشت شبک های جوانی شد که توسط داعش ربوده شده اند و سرنوشت آنها هنوز مشخص نشده است.

وی به دیارنا گفتە است که ستیزه جویان داعش صدها خانه متعلق به شبک ها را در موصل و دشت نینوا منفجر کرده و داراییهایشان را مصادره کردند. آنها همچنین مکان های فرهنگی را ویران و اموال ارزشمند داخل آنها را غارت کردند.

جمعه گفتە است پس از شکست داعش، افراد باقی مانده این گروه همچنان در مناطق دشت نینوا زندگی میکنند اما  با یک وضعیت امنیتی متزلزل مواجه هستند.

او گفت که افزون بر این، گسترش گروه های مسلح موجب وخیم تر شدن وضعیت امنیتی منطقە شده است؛ چرا که مناطقی با وضعیت ضعیف امنیتی وجود دارد که افراط گرایان ممکن است در آنجا تجمع کنند.

بنابر گزارشها وحشتناکترین حملات بە جامعەی شبک در سال ٢٠٠٩ اتفاق افتادە است، کە از طریق انفجار دو اتومبیل بمب گذاری شدە در روستای خزنە بود کە ویران سدن ٧٠ خانە و کشتە شدن بیش از ٥٠ نفر را بە دنبال داشت.