تنش میان ترکیە و یونان جنگ بزرگی در پی خواهد داشت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تنش میان ترکیە و یونان جنگ بزرگی در پی خواهد داشت

ترکیە اقدامات بیشتری برای اینکە در دریای مدیترانە بە گاز و نفت دست یابد انجام میدهد،اما یونان و فرانسە و چند کشور عربی دیگر این اجازە را بە ترکیە نمیدهند.

روزنامەی تایمز بریتانیا در گزارشی اعلام کردە جنگ ترکیە و یونان بر سر گاز طبیعی در دریای مدیترانە ابعاد بزرگتری خواهد گرفت.

امارات با جنگندەهای  F16در دریای مدیترانە کشتیهای ترکیە را رصد میکند، کشورهای فرانسە و یونان نیز همانطور بر کشتیهای ترکیە نظارت دارند، این کشورها حتی در مدیترانە رزمایش نظامی علیە ترکیە برگزار کردەاند. اما تاکنون ترکیە بە هیج تهدیدی توجە نکردە است.

تایمز در گزارش خود گفتە است، ابعاد بزرگ این درگیری موقعیتی بە وجود آوردە است کە کشورهای دیگر منطقە نیز وارد بازی شوند.

رسانەهای ترکیە معتقدند کە جنگی میان یونان و ترکیە روی نخواهد داد، زیرا طبق هر فاکتوری یونان این قدرت را نخواهد داشت کە با ترکیە مقابلە کند، از سوی دیگر رسانەهای اپوزیسیون ترکیە میگویند، فرانسە و چند کشور عربی از جملە عربستان، امارات و مصر، یونان را در صورت روی دادن جنگ و درگیری حمایت خواهند کرد.

در گزارش روزنامەی تایمز آمدە است کە فرانسە نیروهای نظامی بە قبرس اعزام کردە و طی مدت یک هفتەی گذشتە چندین کاروان تجهیزات نظامی بە یونان و قبرس ارسال کردە است.

یکی از دلایلی کە فرانسە از یونان حمایت خواهد کرد، بە توافق این دو کشور برمیگردد کە بە جستجوی شرکت فرانسوی برای پیدا کردن گاز طبیعی و محفوظیت سهم یونان بازمیگرد، اما ترکیە با هیج کشوری چنین توافقی نداشتە و میگوید کە ما از شرکتهای خود برای رسیدن بە گاز طبیعی بهرە میبریم.

در مناقشات دریای مدیترانە ترکیە تنها ماندە است، زیرا همەی قوای دریای مدیترانە برعلیە ترکیە هستند، روسیە نیز مخفیانە از یونان حمایت میکند، زیرا اگر ترکیە بە گاز برسد، دیگر نیازی بە خرید گاز از روسیە نخواهد داشت.

ترکیە هیچ راه چارەای بە جز توافق نخواهد داشت، اما اگر این توافق بە نفع ترکیە نباشد احتمال جنگ و درگیری بیشتر بر سر گاز در دریای مدیترانە همچنان بالقوە است.