فرودگاه‌های اقلیم کوردستان بازگشایی شدند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

فرودگاه‌های اقلیم کوردستان بازگشایی شدند

فرودگاه‌های اقلیم کوردستان کە بە دلیل شیوع ویروس کرونا بستە شدە بودند، بە روی مسافران بازگشایی شدند.

امروز شنبە، ١١ مرداد ٩٩، پروازهای مسافرتی فرودگاه‌های هولیر و سلیمانیە براساس توصیەهای بهداشتی و ضوابط پیشگیری از ویروس کرونا از سر گرفتە شدند.

بنا بە گزارش‌ها، مسافران باید از ماسک و دستکش استفادە کنند. همچنین همە مسافرانی کە وارد اقلیم کوردستان می‌شوند باید آزمایش مربوط بە ویروس کرونا انجام دهند. مسافران باید ٤٨ ساعت قبل از ورود بە اقلیم کوردستان آزمایش انجام دهند یا هنگام ورود بە اقلیم کوردستان مورد آزمایش قرار خواهند گرفت و هزینە آزمایش هم بر عهدە آنان خواهد بود.