HDP از یک ائتلاف پنهانی بە یک ائتلاف آشکار
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

HDP از یک ائتلاف پنهانی بە یک ائتلاف آشکار

''در انتخابات ترکیە هیچ حزبی بدون ائتلاف قادر بە کسب ٥٠+١ آرا نخواهد بود''

در ٣٧مین کنگرە حزب جمهوری خلق ترکیە (CHP) کە بزرگترین حزب اوپوزسیون این کشور است، کمال کلیچداراوغلو، رییس این حزب، برای نخستین بار بەطور آشکار گفت کە اگر لازم باشد حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) را بە ائتلاف ''ملت'' فرامی‌خوانند. یکی از مقامات عالی این حزب نیز می‌گوید، هیچ حزبی بدون ائتلاف قادر بە کسب ٥٠+١ آرا نخواهد بود.

حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) پیشتر در ائتلاف ''ملت'' کە توسط ''حزب جمهوری خلق، حزب خوب و حزب سعادت'' تشکیل شدە است، شرکت نداشت، ولی این حزب در یک اتفاق پنهانی با CHP در انتخابات شهرداری‌ها کە در تاریخ ١١ فروردین ١٣٩٨ (٣١-٣-٢٠١٩) انجام گرفت، برای شهرداری‌های ''آنکارا، استانبول، مرسین، ادنا و آنتالیا'' کاندید نداشت و از کاندید ائتلاف ملت حمایت کرد.

در آن زمان HDP بە دلیل مخالفت حزب ''خوب'' کە می‌گفت HDP جناح غیرمسلح PKK است عضو ائتلاف ملت نبود. حزب ''خوب'' در آن زمان CHP را تهدید کردە بود کە اگر HDP بە این ائتلاف وارد شود، حزب خوب از آن کنارگیری می‌کند. ولی اکنون معادلە تغییر پیدا کردە است، زیرا اوپوزسیون دریافتە است کە هیچ حزبی در ترکیە قادر بە کسب ٥٠+١ آرا نمی‌باشد، لذا بە احتمال زیاد CHP رضایت حزب ''خوب'' برای حضور HDP در ائتلاف ملت را بە دست خواهد آورد و اگر حزب خوب راضی نباشد، اوپوزسیون قادر بە شکست اردوغان در انتخابات آیندە نخواهند بود.

تونج سویار، یکی از اعضای رهبری CHP و پارلمانتار ترکیە بر این باور است کە هیچ حزبی در ترکیە بدون ائتلاف قادر بە کسب ٥٠+١ آرا نخواهد بود.

سویار در مصاحبەای بە (BBC) گفتە است، اگر یک حزب سیاسی بخواهد در ترکیە ٥٠+١ آرا را بەدست آورد باید بداند کە آن زمان گذشت کە یک حزب بە تنهایی بتواند چنین آرایی کسب کند و تنها راه نیل بە ٥٠+١ آرا ایجاد ائتلاف در میان احزاب است.

او می‌گوید: ''AKP، CHP، HDP، MHP، و حزب خوب'' همە بە دنبال ٥٠+١ آرا هستند و این امر تنها از طریق ایجاد ائتلاف ممکن خواهد شد. CHP دریافت کە نمی‌تواند در خارج از این معادلە باشد و راه دروست را انتخاب نمود کە تشکیل ائتلاف ملت بود.

مدحت سنجار، رییس مشترک HDP، در مصاحبەای راجع بە انتخابات آیندە ترکیە از ائتلاف صحبت کردە و گفتە کە این بار HDP بەصورت پنهان از هیچ ائتلافی حمایت نمی‌کند و هر حزبی کە خواهان ائتلاف با HDP باشد باید بەصورت آشکار و بدون ترس این مسئلە را مطرح کند.

سنجار افزودە است کە اگر در انتخابات آیندە وارد هیچ ائتلافی نشوند، برای هر کدام از انتخابات‌های ریاست جمهوری و پارلمان ترکیە کاندید ویژە خود را خواهند داشت.

بنا بە نظرسنجی‌هایی کە در ترکیە انجام گرفتە است، هیچ حزب سیاسی در ترکیە بدون ائتلاف با HDP نمی‌تواند ٥٠+١ آرا را کسب کند، زیرا معادلات تغییر پیدا کردە و AKP ١٠ درصد آرا و محبوبیت خود را در میان رأی‌دهندگان ترکیە از دست دادە است.

HDP دارای شش میلیون رأی در ترکیە است و ١١ درصد کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار دارد، لذا در هر ائتلافی شرکت داشتە باشد، بە احتمال زیاد این ائتلاف اكثریت آرا را کسب خواهد کرد.