مسرور بارزانی: هدف حکومت این است کە رزق مردم ما در دست خودشان باشد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی: هدف حکومت این است کە رزق مردم ما در دست خودشان باشد

امروز دوشنبە، ٣٠ تیر ٩٩، با حضور و سرپرستی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مراسم کلنگ‌زنی ساخت شهرک صنعتی مواد غذایی در دهوک برگزار شد.

مسرور بارزانی در سخنرانی خود در این مراسم اعلام کرد کە با وجود بحران اقتصادی و شیوع ویروس کرونا حکومت بە اجرای پروژەهایش ادامە می‌دهد و هدف حکومت این است کە رزق شهروندان اقلیم کوردستان در دست خودشان باشد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان افزود: ''ما در آغاز این کابینە اعلام کردیم کە بە بخش‌های دیگر اقتصادی می‌پردازیم تا فقط بە یک منبع درآمد در اقلیم کوردستان متکی نباشیم و برای حصول این امر توسعە بخش‌های صنعتی، کشاورزی و تجارت را در برنامە کار خود قرار دادیم.''

مسرور بارزانی با ابراز خوشحالی از مراسم کلنگ‌زنی ساخت شهرک صنعتی در دهوک گفت: ''ثمرەی این پروژە در خدمت همە کوردستان خواهد بود'' و از شرکت اجرا کنندە پروژە و وزارت صنعت و کشاورزی و دیگر وزارت‌خانەهای حکومت تقدیر و تشکر نمود کە در برنامەریزی و تثبیت این پروژە همکاری داشتەاند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان گفت، این پروژه‌ها ادامە خواهند داشت و حکومت با همکاری بخش خصوصی در سراسر کوردستان پروژ‌های مشابە اجرا خواهد کرد.

مسرور بارزانی تأکید کرد کە حکومت بە بخش خصوصی اهمیت خواهد داد و گفت: ''هدف ما این است کە رزق مردم در دست خودشان باشد، و شهروندان چشم بە راه استخدام در بخش دولتی نباشند.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با ابراز خوشحالی از این کە با وجود بحران‌ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، حکومت بە پروژه‌های خود ادامە می‌دهد، از استاندار کنونی و سابق دهوک و مردم این استان تقدیر و قدردانی کرد بە خاطر این کە با وجود فشار زیاد در زندگی خودشان، درهای این استان را بە روی آوارەها باز کردند و این کار را نشانە انساندوستی، صعە صدر و باور آنان بە اصول اخلاقی اصیل کوردی خواند.

مسرور بارزانی در ادامە گفت: ''می‌دانم کە شاید وضعیت زندگی خواهران و برادرانی کە بە دهوک روی آوردەاند نامطلوب باشد، اما بە آنان اطمینان خواهم داد کە حکومت از هیچ اقدامی در جهت کمک بە آنان دریغ نکردە و با همە مٶسسات بین‌المللی و مٶسسات بغداد نیز همکاری خواهیم کرد تا خواهران و برادران ما بتوانند بە مکان‌های خود بازگردند.''

او از قربانی دادن مردم دهوک در مقابل حملات تروریستی نیز تقدیر نمود و گفت: ''هر آنچە امروز داریم ثمرە مبارزات، خون شهدا و زحمت‌های آنان است.''  

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان افزود: ''ساخت این پروژە نیرویی بە حکومت خواهد بخشید تا بتوانیم در بخش‌های دیگر نیز برنامە‌های خود را اجرا کنیم و نشان می‌دهد کە حکومت اقلیم کوردستان برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی اقلیم کوردستان تا چە اندازەای جدی است.''

مسرور بارزانی در پایان سخنان خود بار دیگر از مردم استان دهوک بە خاطر پایبندی آنان بە رعایت اصول بهداشتی تشکر کرد و گفت، با وجود شیوع ویروس کرونا در سراسر اقلیم کوردستان ولی در استان دهوک بە نحو بهتری از همەگیری این بیماری جلوگیری شدە و این بیماری در استان دهوک شیوع کمتری داشتە است.