مسرور بارزانی: از وزارت برق درخواست کردیم کە وضعیت برق را بازبینی کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی: از وزارت برق درخواست کردیم کە وضعیت برق را بازبینی کند

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان امروز سەشنبە، ٢٤ تیر ١٣٩٩ با حضور در مراسم افتتاح ایستگاه برق بخاری خبات اعلام کرد کە ''با وجود وضعیت بحرانی و سخت اقتصادی کە اقلیم کوردستان را در بر گرفتە است، ما در کارهای خود کوتاهی نکردیم و بە اجرای پروژەهایی کە در آغاز کار کابینە خود تعهد دادیم ادامە خواهیم داد.''

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، سخنان خود را با ابراز خوشحالی از افتتاح پروژە برق بخاری ٣٠٠ مگاواتی خبات آغاز کرد کە از سوی وزارت برق اقلیم کوردستان و دو شرکت کرە جنوبی ساختە شدە است و گفت: ''همچنان کە جناب وزیر برق و استاندار هولیر گفتند این پروژە قادر بە تولید ٣٠٠ مگاوات برق است و ١٠ درصد بە تولید برق اقلیم کوردستان اضافە خواهد کرد. افتتاح این پروژە را بە وزارت برق اقلیم کوردستان و شرکت‌های کرە جنوبی تبریک می‌گویم.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان افزود: ''می‌دانید کە این پروژە دومین پروژە راهبردی است کە در هفتە جاری افتتاح کردیم و این نشان می‌دهد کە با وجود وضعیت بحرانی و سخت اقتصادی کە اقلیم کوردستان را در بر گرفتە است، ما در کارهای خود کوتاهی نکردیم و بە اجرای پروژەهای خدمتگزاری کە در آغاز کار کابینە خود تعهد دادیم ادامە خواهیم داد.''

مسرور بارزانی با اشارە بە این کە برق تولیدی ایستگاه تولید برق خبات برای همە کوردستان است، گفت: ''ما بەعنوان حکومت اقلیم کوردستان اهمیت تولید برق در خدمات‌رسانی بە شهروندان و پیشرفت زیرساخت‌های اقتصادی کوردستان را خوب درک می‌کنیم، از همین رو اهمیت زیادی بە تولید برق دادەایم. این پروژە را کابینە قبلی آغاز کرد و کابینە فعلی آن را بە پایان رساند و اکنون محصول آن را می‌بینیم.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با اشارە بە این کە زیرساخت اقتصادی، تولید و توزیع برق مهم است و از وزارت برق درخواست کردە کە در مورد تولید، توزیع و استفادە از شبکە سراسری برق بازبینی انجام دهند، افزود: ''ما نیز بە عنوان شهروندان در این مورد وظایفی داریم، درست است کە تأمین برق حق ماست، ولی وظیفە ما هم هست کە برق را هدر ندهیم، اگر شهروندان نسبت بە تعهدات و وظایف خود با طرف‌های مربوطە در حکومت پایبند باشند، درخواست کردەام کە بە زودی راه حلی برای تأمین برق همیشگی پیدا کنیم، افزایش شمار مشترکین و کارگاه‌ها و شرکت‌ها باعث شدە کە تقاضای دریافت برق نیز افزایش پیدا کند. پیشتر از گازوایل بەعنوان سوخت تولید برق استفادە می‌کردیم اکنون گاز طبیعی را بەکار می‌بریم، بە همین دلیل در زمینە افزایش استخراج گاز طبیعی نیز تلاش‌های خود را افزایش دادەایم. مطئنم بە زودی نتایج این اقدامات در خدمت مردم قرار خواهند گرفت.''

مسرور بارزانی در مورد مقابلە با ویروس کرونا نیز بار دیگر از مردم خواست کە بە توصیەهای بهداشتی پایبند باشند و این ویروس را بەعنوان یک تهدید جدی در نظر بگیرند. او افزود: ''حکومت در این زمینە کوتاهی نمی‌کند، ولی سهم بزرگ پیشگیری از این بیماری بر عهدە شماست، لذا از شما درخواست می‌کنم کە بە رعایت توصیەهای بهداشتی پایبند باشید، تا بە سلامتی خود و میهن‌تان کمک کنید. ما و شهروندان سالم با هم در مقابل بحران اقتصادی خواهیم ایستاد. از همە شما می‌خواهم با ما همکار باشید تا بە خدمگزاری‌ها ادامە دهیم و زندگی بهتری داشتە باشیم.''