مسرور بارزانی: برنامەهای حکومت و قول احداث بزرگراه ١٠٠ متری سلیمانیە را عملی کردیم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی: برنامەهای حکومت و قول احداث بزرگراه ١٠٠ متری سلیمانیە را عملی کردیم

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز در مراسم کلنگ‌زنی احداث بزرگراه ١٠٠ متری سلیمانیە اعلام کرد کە قول دادند این خیابان ١٠٠ متری را احداث کنند و امروز قول خود را بە عمل تبدیل کردند.

امروز شنبە، ٢١ تیر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با حضور قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر احداث بزرگراه ١٠٠ متری سلیمانیە را آغاز کرد.

مسرور بارزانی در سخنرانی خود در این مراسم ضمن یادآوری برنامە کار کابینەاش گفت: ''ما قول دادیم کە زیرساخت اقتصادی کوردستان را بنیاد خواهیم نهاد و بە قول خود عمل کردیم.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در آغاز سخنرانی خود ابراز خوشحالی کرد کە در مراسم آغاز بەکار احداث بزرگراه ١٠٠ متری سلیمانیە شرکت دارد و آن را یکی از پروژه‌های راهبردی حکومت اقلیم کوردستان توصیف کرد کە برای شهر عزیز سلیمانیە انجام می‌شود.

مسرور بارزانی افزود کە شهروندان سلیمانیە لایق پروژه‌های بسیار بزرگتر از این پروژە هستند و گفت: ''ما قول دادیم کە خدمتکار ملت خود باشیم و در آغاز این حکومت از بنیاد نهادن زیرساخت اقتصادی اقلیم کوردستان گفتیم و راه‌سازی یکی از زیرساخت‌ها است.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ضمن تقدیر از گروه شرکت‌های ''قیوان'' گفت: ''این پروژە خیلی وقت است کە مورد توجە بودە ولی در این کابینە بەطور علمی مورد مطالعە قرار گرفت و با اختصاص مبلغ مناسب‌تری هزینە این پروژە تخمین زدە شد و ما قول خود را عملی کردیم و این پروژە یکی از دست‌آوردهای بزرگ برای همە اقلیم کوردستان خواهد بود.''

مسرور بارزانی در ادامە سخنرانی خود بە بحران اقتصادی و شیوع ویروس کرونا اشارە کرد و این دو بحران را مانعی بر سر راه کارهای حکومت دانست، با این حال کابینە خود را یک کابینە منسجم توصیف کرد و ضمن قدردانی از قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر گفت: ''درست است ما یک کابینە ائتلافی متشکل از چند حزب تشکیل دادەایم، ولی احساس نکردەام کابینە حزبی داریم، اصلا وزیر حزبی نداریم، همە ما بدون هیچ فرقی خدمت‌گذار مردم هستیم و همین امر هم باعث شدە کە با وجود بحران‌ها ما پروژەهای حکومت را از سر بگیریم.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در مورد بحران‌ها بیشتر صحبت کرد و با اشارە بە اجرای قانون اصلاحات از مردم خواست کە فرآیند اصلاحات را با بحران‌ها قاطی نکنند و ضمن تقدیر از تحمل شهروندان بە خاطر تعویق حقوق کارمندان حکومت بە کاهش درآمدهای حکومت و قطع بودجە اقلیم کوردستان از طرف حکومت فدرالی عراق اشارە کرد و این مسائل را دلیل بە تعویق افتادن حقوق کارمندان حکومت اعلام کرد و گفت: ''با این حال تلاش کردیم کە خود را با مقدار درآمدی کە داریم وفق بدهیم. کسانی کە می‌گویند کاهش حقوق کارمندان بخشی از فرآیند اصلاحات است، نظرشان درست نیست، اصلاحات جای خود دارد، ما مجبور شدیم حقوق کارمندان را کاهش دهیم تا بتوانیم با مقدار پولی کە در دست داشتیم حقوق را پرداخت کنیم، ما بە اصلاحات ادامە می‌دهیم، خرجی‌های را کاهش خواهیم داد و تلاش می‌کنیم کە درآمدها را افزایش دهیم. ولی این یک فرآیند زمانبر است و در یک شبانەروز بە پایان نمی‌رسد.''

مسرور بارزانی از استاندار سلیمانیە و حکومت محلی این استان هم قدردانی کرد و گفت: ''جا دارد از جناب استاندار سلیمانیە و حکومت محلی این استان تشکر کنم، زیرا با وجود بحران‌ها با دلسوزی تمام در کنار مردم سلیمانیە ایستادەاند و از هیچ خدمتی دریغ نکردەاند، و حکومت هم پشتیبان آنان خواهد بود.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پایان سخنرانی خود از مردم خواست کە بە توصیەهای بهداشتی پایبند باشند و پاندمی کرونا را بەعنوان یک مسئلە سیاسی نگاه نکنند. او بر این نکتە تأکید گذاشت کە پس از پیروز شدن بر ویروس کرونا اقلیم کوردستان بە مرحلە جدیدی می‌رسد و برای این منظور همە باید همکار و پشتیبان یکدیگر باشیم.