آیا لیبی بە جبهە جنگ وسیعی میان فرانسە و ترکیە تبدیل خواهد شد؟
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

آیا لیبی بە جبهە جنگ وسیعی میان فرانسە و ترکیە تبدیل خواهد شد؟

در این اواخر دو کشتی فرانسە و ترکیە در دریای مدیترانە رودرروی همدیگر قرار گرفتند و نزدیک بود کە جنگی میان دو کشور برپا شود، و این واقعە باعث تضعیف روابط دو کشور و تهدید این دو از سوی یکدیگر شد. از مدت‌ها پیش میان کشورهای لیبی، ترکیە و فرانسە بر سر اکتشاف گاز طبیعی در دریای مدیترانە و تنش‌‌های داخلی لیبی اختلافاتی وجود دارد. در آخرین گفتەهای خود امانویل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسە، بە این نکتە اشارە کردە کە بە ترکیە اجازە نخواهند داد نقش گستردەای در لیبی ایفا کند.

ناتو در مورد رویارویی کشتی‌های ترکیە و فرانسە تحقیقاتی را آغاز کردە، ولی هنوز نتایج آن را اعلام نکردە است.

 

این رویارویی چگونە بە وقوع پیویست؟

بە گفتە مقامات فرانسە، در دریای مدیترانە و در چهارچوب قوانین ناتو یک کشتی فرانسوی یک کشتی ترکیە در حال کمک بە کشتی دیگری کە اسلحە بە لیبی انتقال می‌داد را مورد هشدار قرار دادە است. گزارش‌ها حاکی‌ست کە کشتی فرانسوی سە بار از طریق رادار، کشتی ترکیە را از این اقدام آگاه کردە بود، لذا آنها بە هشدار‌ی کشتی فرانسوی اهمیت ندادە و بە سوی این کشتی حملەور شدەاند، بە همین دلیل فرانسە در ناتو علیە ترکیە شکایت کردە است.

خبرگزاری BBC ترکی اعلام کردە است کە در داخل پارلمان فرانسە وزیر دفاع این کشور ترکیە را مورد تهدید قرار دادە و گفتە است کە این موضوع بسیار جدی است و ترکیە پا از گلیم خود درازتر کردە است.

مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجە ترکیە نیز در مقابل این مواضع فرانسە گفتە است از زمانی کە ترکیە بە غرب کوردستان حملە و ''کانی سپی'' را اشغال کرد، فرانسە مشوش شدە و نمی‌داند نسبت بە ترکیە چە اقدامی انجام دهد.

خبرگزاری BBC سخنان چاوش‌اوغلو را منتشر کردە کە می‌گوید: ''آنها می‌خواهند بدانند کە بار کشتی ما بە سوی لیبی چە بودە است، ما در آنجا کشتی دارم و اگر یکی از هم‌پیمانان ما در ناتو این گونە رفتار کند، بە او پاسخ خواهیم داد.''

از سال ٢٠١٦ فرانسە در لیبی پایگاه نظامی دارد و این امر زمانی فاش شد کە یک هواپیمای فرانسوی سقوط کرد و سە سرباز سرنشین آن کشتە شدند، در پی این حادثە فرانسە بە حضور نظامی خود در لیبی اذعان نمود و دلیل این حضور را رویارویی با تروریسم عنوان کرد.

پس از بەتوافق رسیدن ترکیە با حکومت وفاع ملی بە رهبری سراج، کە این حکومت از سوی سازمان ملل در لیبی مورد حمایت است، معادلات نظامی در لیبی تغییر کرد و ترکیە بە بازیگر بزرگی در لیبی تبدیل شد.

فرانسە از خلیفە حفتر حمایت می‌کند، ترکیە نیز بە دنبال نابودی کامل حفتر در لیبی است، ولی اختلاف اصلی ترکیە و فرانسە در لیبی در واقع بە دریای مدیترانە مربوط است.

ترکیە با حکومت بە رسمیت شناختە شدە لیبی اتفاق کردە کە در دریای مدیترانە برای اکتشاف گاز طبیعی تحقیق کند و از این پس ترکیە در دریای مدیترانە سهم داشتە باشد، خلیفە حفتر نیز کە بخش بزرگی از خاک لیبی را در اختیار دارد مخالف این توافق است و می‌گوید ''طرابلس را کنترل کردەام، ترکیە را از لیبی اخراج خواهم کرد و این توافق را از بین خواهم برد.''

بە خاطر مواضع خلیفە حفتر در برابر حکومت سراج و ترکیە، دولت فرانسە از او حمایت می‌کند، ولی در حال حاضر ترکیە نقش چشمگیری در لیبی دارد، طرابلس از تهدید حفتر خارج شدە و نیروهای ترکیە توانستند نیروهای حفتر را حدود ٧٠ کیلومتر از طرابلس دور کنند.

احتمال می‌رود اختلافات فرانسە و ترکیە دربارە لیبی و دریای مدیترانە عمیق‌تر شود و بعید نیست کە در داخل لیبی این دو هم‌پیمان ناتو رودرروی یکدیگر قرار بگیرند.