ترکیە / هر کسی بگوید بارش چاکان بە خاطر گوش دادن بە ترانە کوردی کشتە شد دستگیر می‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ترکیە / هر کسی بگوید بارش چاکان بە خاطر گوش دادن بە ترانە کوردی کشتە شد دستگیر می‌شود

دادستانی کل آنکارا بە طور رسمی علیە کسانی کە در شبکەهای اجتماعی در مورد کشتە شدن بارش چاکان، جوان کوردی کە بە خاطر گوش دادن بە ترانە کوردی توسط افراد نژادپرست ترک کشتە شد، صحبت می‌کنند، اعلام جرم کردە است.

وب‌سایت ''سول'' ترکی اعلام کردە کە دادستانی کل آنکارا بە طور رسمی پیگیری افرادی را کە در شبکەهای اجتماعی نژادپرست‌های ترک را بە خاطر کشتن بارش چاکان مورد انتقاد شدید قرار دادەاند، آغاز کردە است.

بنا بە گزارش این وب‌سایت، دادستانی کل آنکارا اعلام کردە است کسانی کە این نوع مطالب را منتشر می‌کنند، می‌خواهند کینە و نفرت در میان هویت‌های ترکیە ایجاد کنند، و این موضوع قابل قبول نیست و از سوی دادگاه مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

چند روز پیش یک جوان کورد بە نام ''بارش چاکان'' در یکی از پارک‌های آنکارا در حالی کە بە ترانە کوردی گوش می‌داد از سوی سە ترک نژادپرست مورد حملە و ضربات چاقو قرار گرفت و کشتە شد. بعد از این واقعە در شبکەهای اجتماعی انتقادات شدید متوجە ترک‌ها و حکومت ترکیە شد.