گزارش روزنامەی اسرائیلی: شبەنظامیان ایرانی سوریە را ترک نکردەاند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

گزارش روزنامەی اسرائیلی: شبەنظامیان ایرانی سوریە را ترک نکردەاند


طبق گزارشی کە در روزنامەی انگلیسی زبان اسرائیل منتشر شدە، نیروها و شبەنظامیان ایرانی کە در سوریە حضور دارند، هنوز این کشور را ترک نکردە و بە منظور حفظ جان خویش بنابر دستور روسیە با نیروهای روسیە تغییر مکان دادەاند.

بنابر گزارشات منتشر شدە در روزنامەی جروزالم پست، ایران شبەنظامیان لشکر فاطمیون کە همەی آنها از اتباع افغان ساکن در ایران هستند را از شرق سوریە بە منطقەی "تدمور" در مرکز این کشور منتقل کردە است و لشکر ٣١٣ را از دیرالزور بە پایگاههای شبەنظامیان در منطقەی سیدە زینب در دمشق منتقل کردە است.

بنابر این گزارش، ایران بە منظور انجام این پروسە کە توجه شهروندان را جلب نکند، شبەنظامیان خود را بدون تسلیحات نظامی و با اتوبوس منتقل کردە است.

دیدەبان حقوق بشر سوریە، در این ارتباط اعلام کردە در دو هفتەی گذشتە در دو مکان مختلف سوریە شبەنظامیان مورد هدف قرار گرفتەاند، در منطقەی “سیدە زینب” چهار نفر کشتە و ٣٠ تن دیگر مجروح شدند، در منطقەی تدمور نیز نە نفر از شبەنظامیان کشتە و دەهها تن دیگر نیز مجروح شدند.

از سوی دیگر شبەنظایان نیروی قدس سپاه پاسداران، در حال حاضر توسط روسیە حمایت میشوند و بنابر درخواست روسیە و بە منظور کنترل پایگاههای شبەنظامیان ایرانی، از حلب بە شهر البوکمال منتقل شدەاند و از نیروهای ایرانی خواستەاند کە از این مناطق خارج و در مناطق دیگر مستقر شوند.

این گزارشات تاکید خواهند کرد کە تمامی تحرکاتی کە بە منظور تغییر مکان نیروهای ایرانی صورت گرفتە است، پس از انتشار بیانیەی وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر اعلام کم شدن نیروهای ایرانی در سوریە انجام گرفتە است.

این بیانیە اعلام کردە است کە هر یک از "عاموس یادلین” رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل و “جیمس جفری” نمایندەی ویژەی آمریکا در سوریە تاکید کردەاند کە ایران بە هیچ عنوان سوریە را ترک نکردە است و ترک نخواهد کرد، بلکە تغیر مکان دادە و نیروهای خود را منتقل کردە است.

منابع اطلاعاتی اعلام کردەاند کە لشکر ٣١٣ در همچنان بە ثبت نام افراد خود ادامە میدهد، بە ویژە در شرق و جنوب سوریە کە مناطق مابین سوریە و اسرائیل است، این اطلاعات میگویند کە در مدت اخیر بیش از ٤٧٠٠ نفر دیگر در منطقەی فرات برای پیوستن بە شبەنظامیان ایرانی ثبت نام کردەاند و تحت آموزش قرار گرفتەاند.