ویروس کرونا چگونە از طریق شرکت‌ هواپیمایی ''ماهان‌ایر'' بە کشورهای خاورمیانە انتقال یافت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ویروس کرونا چگونە از طریق شرکت‌ هواپیمایی ''ماهان‌ایر'' بە کشورهای خاورمیانە انتقال یافت

خبرگزاری (BBC) بریتانیا در گزارشی بە نقش شرکت‌ هواپیمایی ''ماهان‌ایر'' ایران در انتقال ویروس کرونا جدید COVId-19 بە سراسر خاورمیانە پرداختە و اعلام کردە است کە این شرکت هواپیمایی ایران از مقررات داخلی و اقلیمی در رابطە با ممنوعیت پروازها سرپیچی کردە است.

خبرگزاری (BBC) ضمن تجزیە و تحلیل تمام دادە‌ها و اطلاعات مربوطە، با منابعی در داخل این شرکت گفت‌وگو کردە تا چگونگی خودسری‌های این شرکت در رابطە با سرپیچی از قرارات حکومت، بەویژە ممنوعیت پروازها را آشکار سازد؛ بلاخص در پروازهای رفت و برگشت ایران بە کشورهای عراق، سوریە، لبنان و امارات متحدە عربی.

در ١١ بهمن ١٣٩٨ ایران همە پروازهای خود بە چین را متوقف کرد. هدف از این اقدام پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در ایران بود. ولی خبرگزاری (BBC) فاش کرد کە یک شرکت هواپیمایی ایرانی از این قرار سرپیچی کردە است. و این شرکت هواپیمایی نقش مهمی در انتقال ویروس کرونا بە داخل ایران داشت.

شرکت هواپیمایی ''ماهان‌ایر'' بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران است کە بە دلیل ارتباط تنگاتنگی کە با سپاه پاسداران این کشور دارد در فهرست شرکت‌های تحریم شدە توسط آمریکا قرار گرفتە است. سپاه پاسداران ایران مرکز ثقل قدرت در این کشور است.

بە گزارش خبرگزاری (BBC)، از ١١ بهمن ١٣٩٨ تا اول اردیبهشت ١٣٩٩ با وجودی کە پرواز میان ایران و چین ممنوع شدە بود، شرکت ''ماهان‌ایر'' ١٥٧ پرواز از ایران بە چهار شهر پکن، شانگهای، گوانزو و شنزن در چین انجام دادە است. علاو بر این پروازهای دیگری هم بە صورت رسمی بە بهانە انتقال شهروندان ایرانی از چین بە کشورشان توسط شرکت ''ماهان‌ایر'' انجام شدە است.

در اوایل اسفند ٩٨ شهروندان ایران در شبکەهای اجتماعی تصاویر و فیلم‌هایی از بیمارستان‌های این کشور منتشر کردند کە از بیماران کرونایی پر شدە بودند. یک منبع از داخل شرکت ''ماهان‌ایر'' بە BBC گفتە است، ابتلای بیش از ٥٠ نفر از کارکنان و مهمانداران این شرکت بە ویروس کرونا ثبت شد، برخی از کارکنان این شرکت اعلام کردەاند کە نتوانستند بە لوازم پیشگیری از ابتلا بە این ویروس دست پیدا کنند و وقت کافی هم در اختیار نداشتەاند کە پس از بازگشت از چین در قرنطینە خانگی قرار گیرند.

خبرگزاری BBC بە نسخەای از یک ''تعهدنامە سری'' دەسترسی پیدا کردە کە بر اساس آن همە کارمندان شرکت هواپیمایی ''ماهان‌ایر'' تعهد دادەاند در صورتی کە ترس یا استرسی از خود نشان دهند در دادگاه مجازات خواهند شد.

همزمان با ادامە پروازهای خود بە چین، این شرکت هواپیمایی ایران بە کشورهای عراق، سوریە و لبنان نیز پرواز‌هایی داشتە است.

بر اساس اطلاعات و دادەهایی کە BBC از منابع داخلی ایران بە دست آوردە است، اولین موارد ابتلا بە کرونا در عراق و لبنان، کسانی بودەاند کە از طریق ''ماهان‌ایر'' بە این کشورها پرواز کردەاند. حکومت عراق در تاریخ دوم اسفند ٩٨ اعلام کرد کە کلیە پروازهای ایران بە داخل عراق را متوقف کردە است، با این حال، پنج روز پس از صدور این قرار یک فیلم ویدیویی از فرود هواپیمای شرکت ''ماهان‌ایر'' در فرودگاه بغداد کە از تهران آمدە بود در شبکە توییتر پخش شد.

بر اساس اطلاعاتی کە BBC بە دست آوردە است، پس از صدور قرار منع پرواز از ایران بە داخل عراق، بە ١٥ پرواز رفت و برگشت ''ماهان‌ایر'' در میان عراق و ایران اجازە دادە شدە است.

مقامات عراقی دربارە این پروازها بە BBC گفتەاند، این پروازها بە منظور انتقال شهروندانی بودە کە در دو کشور گیر کردە بودند.

علاوە بر چین و عراق پرواز‌های شرکت هواپیمایی ''ماهان‌ایر'' بە کشورهای دیگری نیز ادامە داشتە است؛ از جملە هشت پرواز رفت و برگشت میان تهران و دمشق، ٣٧ پرواز رفت و برگشت میان تهران و دبی، ١٩ پرواز رفت و برگشت میان تهران و استانبول، و ١٨ پرواز سرپیچی از مقررات در سرار جهان از سوی این شرکت انجام شدە است.

از قرار معلوم همە این کشورها با وجودی کە خود نیز مقررات منع پرواز در کشورهای خویش را اعلام کردە بودند، ولی بە فرود هواپیماهای ''ماهان‌ایر'' اجازە دادەاند. همزمان شرکت‌های هواپیمایی دیگری هم پرواز رفت و برگشت میان ایران و کشورهای دوم انجام دادەاند، اما ''ماهان‌ایر'' تنها شرکتی‌ست کە بە این گستردگی پروازهای خود را ادامە دادە است.

بە گفتە BBC این خبرگزاری تلاش کردە با مسئولین ''ماهان‌ایر'' و مقامات حکومت ایران و مقامات کشورهایی کە این پروازها بە آنها انجام شدە است، تماس بگیرد و علت این سرپیچی‌ها را از آنها بپرسد، ولی همە آنان رد کردەاند کە بە پرسش‌های BCC پاسخ دهند.