ششمین جشنوارەی بین‌المللی تئاتر هولیر ادامە دارد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ششمین جشنوارەی بین‌المللی تئاتر هولیر ادامە دارد

عصر امروز (١١-١٢-٢٠١٩)، در دومین روز جشنوارەی بین‌الملل تئاتر هولیر سە نمایشنامە در سە نوبت مجزا اجرا می‌شوند.

ساعت ١٠ صبح در سالن فعالیت‌های مدارس، دکتر ژیلوان طاهر و دکتر دلشاد مصطفی سیمیناری تحت عنوان ''دراماتورگی در تئاتر'' برای مهمانان جشنوارە تقدیم می‌کنند.

ساعت چهار عصر نمایشنامەای بە نام ''هشتمین روز هفتە'' توسط هنرمندان اردنی بە اجرا در می‌آید، کە محمد جراح آن را کارگردانی کردە است.

ساعت شش عصر نمایشنامە ''شرف''، کاری کە محمد جمیل از اقلیم کوردستان آن را کارگردانی کردە است در سالن فرهادی، در دانشکدە هنرهای زیبای هولیر بە اجرا درمی‌آید.

ساعت ٨ عصر نمایشی از هنرمندان مغربی بە نام ''فیس بە فیس / رو در رو'' در سالن مدیریت هنر تئاتر هولیر اجرا می‌شود.

این جشنوارە بە مدت شش روز ادامە خواهد داشت، هر روز بەغیراز اجرای نمایشنامەها، چندین فعالیت گوناگون نیز انجام دادە می‌پذیرد. و بە طور کلی ١٢ نمایشنامە بە اجرا درمی‌آیند.

کانال تلویزیونی ''کوردستان ٢٤'' پوشش رسانەای این جشنوارە را بر عهدە دارد و هر روز فعالیت‌های این جشنوارە را بە صورت زندە پخش خواهد کرد.

کشورهایی کە در این جشنوارە شرکت کردەاند، عبارتند از: اقلیم کوردستان (گروه‌های تئاتر هولیر، سلیمانی، دهوک، کرکوک، چمچمال) و آلمان، ژاپن، لهستان، دانمارک، مغرب، اردن و مصر.