چە کسی درهای جنوب کوردستان را بە روی ترکیە گشودە است؟
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

چە کسی درهای جنوب کوردستان را بە روی ترکیە گشودە است؟

لیلا گوون، کە یکی از پارلمانترهای نزدیک بە (پ ک ک) حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) می‌باشد، می‌گوید: "باید بارزانی و حاکمین جنوب کوردستان دروازەهای جنوب کوردستان را برای ترکیە نگشایند و ما در مقابل این کار تماشاگر نخواهیم بود".

 

حزب کارگران کوردستان در حالی این توقع و انتظار را از حاکمین جنوب کوردستان دارد کە مانع لشکرکشی ترکیە شوند، خودش هیچ اعتباری برای این حاکمیت قائل نشدە و آن را بە رسمیت نمی‌شناسد و بە سروری آن احترام نمی گذارد و شرعیت آن را زیر پا می‌نهد. بە مانند منزی بدون صاحب بە جنوب کوردستان نگاه می‌کند و در آن جولان می دهد، لشکر ترکیە را بە اقلیم کشاندە و موجوب خسارت بە شهروندان شدە است. وقتی هم کە توانای دفاع را ندارند از اقلیمی کە خود بە آن اعتراف نمی‌کنند، می‌خواهند مانع یورش ارتش ترکیە شوند.

 

در واقع قبل از آنکە ارتش ترکیە بە مرزهای اقلیم کوردستان تجاوز کردە باشد، (پ ک ک) است کە حاکمیت مشروع اقلیم کوردستان را نقض و جنوب کوردستان را میدان جنگ و مقابلە بدون نتیجە با ترکیە کردە است. آنکە دروازەهای اقلیم را بە روی ارتش ترکیە گشودە، پ ک ک می باشد نە حاکمین اقلیم کوردستان . پ ک ک از میدان واقعی مبارزە خود فرار و نیروهای خود را در اقلیم کوردستان مستقر کردە است و بهترین راه برای مقابلە با لشکرکشی ترکیە بازگشت پ ک ک بە میدان مبارزە واقعی خود و اتمام زورگویی در جنوب کوردستان می‌باشد. ارتش ترکیە بە بهانە حضور گریلاهای پ ک ک بە اقلیم کوردستان آمدە و تنها پ ک ک است کە می‌تواند این بهانە بە دست آنها ندهد.

 

پ ک ک در حالی بە بهانە اینکە جنوب کوردستان تنها خاک ساکنین آن نیست و بە حضور مسلحانە خود شرعیت می‌دهد، خود در غرب کوردستان نە تنها مانع کوردهای دیگر بخشها شدە، بلکە مانع حضور کوردهای غرب کوردستان نیز شدە و حتی اجازە فعالیت سیاسی نیز بە آنها نمی‌دهد. در دیگر بخشها نیز یقە احزاب ریشەدار را گرفتە و بە آنها جنگ می‌فروشد و بە غیر از خود کس دیگری را قبول ندارد. آنچە مایە تعجب است، این است کە پ ک ک با مبارزە ملی مزایدە می‌کند، خود کاملا مخالف خط فکری ملی و کوردستانی بودە و آن را شوونیزم و نژادپرستی قلمداد می‌کند.

 

پ ک ک باید بداند کە جنوب کوردستان با همت بارزانی و جانفدایی پیشمرگە و مقاومت مردمش آزاد و  بە رسمیت شناختە شدە است و اگر پ ک ک جنوب کوردستان را بە میدان جنگ با ترکیە تبدیل نکند، نە ترکیە و نە هیچ کشور دیگری نمی‌توانند بە مرزهای اقلیم کوردستان تجاوز کنند.