(HDP) و (AKP) در انتخابات ترکیە
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

(HDP) و (AKP) در انتخابات ترکیە

شهردارهای کە بە عنوان جایگزین شهردارهای عضو (HDP) منصوب شدند، مشخصا از اعضای (AKP) بودند و توانستند در این انتخابات موفق شوند، چیزی کە اصلا قابل پیشبینی نبود.

 

ما نباید در غرب ترکیە (HDP) را مورد قضاوت قرار دهیم, زیرا این حزب در این منطقە هیچ کاندیدی نداشت.

 

در این انتخابات حزب دمکراتیک خلقها، ٨ رئیس شهرداری و ٦٨ شهرداری را از آن خود کرد، اما این میزان برای این حزب کم است و از انتظارات این حزب دور بود، بە عنوان نمونە در شرناخ نیز قابل پیشبینی نبود کە رئیس شهرداری بە کاندید (AKP) برسد و این حزب بتواند ٦١٪ آرا را از آن خود کند.

 

یکی از اهداف (AKP) برای جایگزینی روسای شهرداریهای (HDP) خدمات رسانی بە شهرداریها بود تا بە مردم بگوید کە پول شهرداریها بە قندیل منتقل شدە و ما با همان پول خدماترسانی خواهیم کرد، در شهرهای (آمد، قارس، وان، هکاری و باتمان) شهرداریهای (HDP) جایگزین شدە بودند، در جواب این جایگزینی‌ها مردم از (AKP) تشکر کردند و بە کاندیدهای آنان رای دادند، این پیامی بە (HDP) نیز خواهد بود کە بایستی با پ ک ک قطع رابطە کنند.

 

جمیل بایک در یک حرکت اشتباه با انتشار ویدیوی از شهروندان خواست کە بە حزب دمکراتیک خلقها رای دهند، غافل از اینکە این رفتار کار (HDP) را دشوارتر خواهد کرد و بهانەای بە دست حکومت خواهد داد تا اعضای این حزب را بازداشت کنند.

 

HDP با اینکە در شمال کوردستان تنها ٤٪ از آرا را بە دست آورد، اما توانست در غرب ترکیە ضربەی سنگینی بە (AKP) وارد کند.

 

این انتخابات ثابت کرد کە لازم است (AKP) از نو خود را بازسازی کند، شهروندان دیگر دیکتاتوری را قبول نخواهند کرد.

 

این موضوع را نیز باید در نظر گرفت، کە حزب دمکراتیک خلقها در شرایط  سخت رسانەای بە سر می‌برد، از چندین سو هجوم رسانەای بر این حزب وجود داشت و بە عنوان یک حزب تروریستی معرفی می‌شد.

 

در هر حال (HDP) و (AKP) باید پیامهای این انتخابات را دریافت و از نو وضو گرفتە و تشریحات جدی برای نتایج رای گیری داشتە باشند.