خطر دیپورت یک فعال سیاسی کورد از آلمان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

خطر دیپورت یک فعال سیاسی کورد از آلمان

یک شهروند اهل سقز کە چند سال پیش بە کشور آلمان مهاجرت نمودە، پس از آنکە درخواست پناهندگیش رد شدە است، با خطر دیپورت بە ایران روبرو است.

 

یک فعال سیاسی اهل سقز کە از سە سال پیش بە کشور آلمان پناهندە شدە است، پس از آنکە سە بار درخواست پناهندگیش رد شدە، با خطر دیپورت بە ایران روبرو است.

 

بە گفتە یک منبع مطلع، پلیس آلمان با این فعال سیاسی تماس و گفتە است کە طی روزهای آتی وی را بە ایران دیپورت خواهند کرد. از آنجایی کە داود حیدری بیش از ١٠ سال با تشکیلات حزب دمکرات کوردستان ایران ارتباط داشتە است، اگر بە ایران دیپورت شود، زندگی اش بە خطر خواهد افتاد.

 

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کورد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.