پایان حاکمیت مسلحانە حزب کارگران کوردستان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پایان حاکمیت مسلحانە حزب کارگران کوردستان

شواهد حاکی از آن می باشد کە پس از نزدیک شدن بە پایان جنگ داعش، حمایتهای آمریکا و اروپا حمایت از حزب کارگران کوردستان رو بە اتمام می‌رود. جنگی کە سلاحهای (پ ک ک) در سوریە و بە ویژە در کوردستان احزاب کورد سوریە و ترکیە را وارد آن کردە بود تا از این طریق بە خود شرعیت دادە و بە حکومت ترکیە فشار وارد آورد.

 

این حزب هرچند دست‌آوردهای موقتی را بە دست آورد، اما بە اهدافی کە تعیین کردە بود نرسید، کوردهای سوریە و مسئلە برحق آنها نیز بازندە اصلی این جنگ بودند چە در جنگ با رژیم سوریە و چە با اپوزسیونش.

 

در اینجا یک واقعیت نیز وجود دارد کە لازم است علی‌رغم تلخ بودن از گفتن آن سر باز نزنیم، آن هم این است کە سلاحهای پ ک ک در سوریە رو بە کوردها هم بود و زندانهای این حزب بە روی کوردهای سوریە باز بود.

 

من بر این باور هستم چندین توافق مخفی صورت گرفتە است کە هدف از آن خلع سلاح کردن حزب کارگران کوردستان از طریق فشار باشد. این نیرو نیز کە نیروی بزرگی می‌باشد و فکر کنم کە اتحادیە میهنی کوردستان نیز توافق خود را با (پ ک ک) لغو و احتمالا سناریوی سال ١٩٩٢ بە شیوەای دیگر تکرار شود، اما بە شیوەای غیر مستقیم. طوری کە هر دو حزب عمدە اقلیم کوردستان نیز غیر مستقیم در این عملیات شرک کنند و احتمال می‌رود این عملیات شبیە عملیات بین‌المللی آمریکا علیە داعش باشد کە از حمایت ترکیە و ناتو نیز برخوردار می‌باشد و احتمالا تلاشی باشد در چهارچوب ضربە زدن بە هژمونی ایران و روابطە (پ ک ک) و ایران نیز واضع هستند.

 

فکر کنم هدف این عملیات تحت فشار قرار دادن (پ ک ک) و صلح و آشتی در ترکیە باشد. فکر کنم  دفتر نشست‌های (آنکارا ـ امرالی ـ قندیل) بستە و دفتر نشستهای مستقیم میان (آنکارا و ادرنە کە صلاح‌الدین دمیرتاش در آنجا محبوس می‌باشد) باز می شود.

البتە این کار با توافق و رضایت بین‌المللی (آمریکا و اروپا) صورت می‌گیرد و بە احتمال زیاد اردوغان دمیرتاش را از زندان آزاد خواهد کرد.

 

اگر این احتمالات درست باشند، آن وقت جنگی تمام عیار در راه خواهد بود و (پ ک ک) برای اینکە خود را از خطر نابودی رها سازد، لازم است بە سخنان تعهدات ایران و سوریە برای حمایت از خود گوش ندهد و آرزومندانە تقاضای خلع سلاح نماید و می‌تواند برای این کار خواهان تضمین بین‌المللی و درخواست عفو از سوی اردوغان باشند.

 

پ ک ک از سال ١٩٩٠ در پارلمان ترکیە حضور دارد و از سال ٢٠٠٢ نیز در شهرداریها حضور پررنگی دارد. اکنون این حزب دارای ٦٧ پارلمانتر در پارلمان ترکیە می‌باشد کە می‌توانند بە اندازە یک ارتش ٦٧ هزار نفری بجنگند.

اگر صلح برقرار شود، شمار پارلمانترهای کورد احتمالا بە ١٢٠ پارلمانتر برسد. در انتخابات ٢٠١٤ کە این حزب ٨٠ کرسی را تساحب کرد، می‌توانست با حزب عدالت و توسعە بە توافق برسد و وزارت و پستهای سیاسی را بە دست آورد. اما..

 

من بر این باور هستم کە پ ک ک باید دست از لج‌بازی برداشتە و با گرفتن تصمیمی تاریخی خود و مسئلە کوردها را در ترکیە نجات دهد. زیرا بە صلاح این حزب نیست کە با آمریکا، اروپا و روسیە روبرو شود .

 

لازم است کە پ ک ک دست‌آوردهای سیاسی را کە در ترکیە بە دست آوردە گسترش دهد، تا چند دهە گذشتە کوردها در ترکیە بە عنوان ترک کوهی شناختە میشدند اما امروز دارای پارلمانتر هستند.

 

همچنین حزب دمکراتیک خلق‌ها باید بداند کە یک جریان سیاسی است نە شاخەای از حزب کارگران کوردستان کە تنها بە امر این حزب فعالیت می کند. این حزب هم‌اکنون از پشتبانی مردمی برخوردار است و می تواند در مقابل فشارهای اردوغان و جمیل بایک ایستادگی کند و باید مسئلەی کوردها را فراتر از پ ک ک و اوجالان ببیند و آنها را بخشی از قضیە کورد بدانند نە تمام آن و این حزب بە همراه دمیرتاش می‌توانند پ ک ک را از محور ایران و سوریە دور کردە و نجات دهند.

 

این سخن شامل حزب اتحاد دمکراتیک ( پ ی د) نیز می شود و آنها نیز باد مستقل شوند، نە اینکە بە منبع درآمد و تولید جنگجو برای پ ک ک تبدیل شوند.

جنگ در راه است، آیا پ ک ک این جسارت را دارد کە اجازە ندهد جنگ دیگری آغاز شود و دیگر کوردها را قربانیان ارزان قیمت این جنگ نکند.

 

برپایی صلح و آشتی از جنگ سخت‌تر است، از سوی دیگر اردوغان باید مطلع باشد کە فریب نخورد و بداند کە گشایش درهای صلح بیش از حد بە تعویق افتادە است.