آخرین انتخابات عراق
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

آخرین انتخابات عراق

 طی ماههای آیندە چندین انتخابات مهم در خاورمیانە برگزار خواهد شد کە انتظار می‌رود نتیجە این انتخابات مستقیما بر سکوی راهرو جنگ و صلح در منطقە و جهان تاثیرگذار باشند و در پی آن رقابتهای اقلیمی و بین‌المللی در قالب دو قطب آشکارتر شود.

 

طرفی در تلاش است تا وضعیت و نقشەی کنونی خاورمیانە آنگونە کە هست باقی بماند، یا تغییرات زیادی در نقشە سیاسی ایجاد نشود، در مقابل نیز ارادەای قدرتمندتر برای ایجاد تغییرات در شکل و چهارچوب پروسە سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقە و در قبال آسان کردن انتقال انرژی بە کشورهای غربی و حفظ امنیت اسرائیل و تا حدودی از بین بردن افکار تندروانە و آیینی در منطقە کە تهدیدی برای همە جهانیان بە شمار می‌رود، تلاش می کند.

 

 دری تاریخ ٦ ماه مەی انتخابات لبنان برگزار می شوند، سیستم انتخابات لبنان در این انتخابات طوری تعیین شدە است کە هژمونی سیاسی حزب‌للە و ایران را در سیاست این کشور کم خواهد کرد.

 

شش روز پس از این انتخابات، انتخابات پارلمانی عراق برگزار می شود، در این انتخابات هم انتظار می‌رود طرفهایی کە بە سوی کشورهای غربی گرایش دارند، پیروز شوند و فراکسیون عبادی در سطح عراق و پارت دمکرات در سطح کوردستان اول باشند و در مقابل لیستهایی کە وابستە بە ایران هستند و از سوی حشد شعبی حمایت می شوند، شکست بخورند و از طریق دمکراسی ایران را از میدان عراق بیرون کنند.

 

بر همین اساس است کە جریانات شیعە از هم اکنون نسبت بە نتیجە برگزاری انتخابات معترض بودە و می‌گویند کە مرکز کنترل آرا در انتخابات عراق در دبی قرار دارد نە بغداد.

 

 دو روز پس از انتخابات عراق، آمریکا سفارت خود را بە اورشلیم منتقل خواهد کرد و این امر نیز بە مانند ریختن روغن داغ  بر آتش خواهد بود و واکنشهای زیادی را در کشورهای اسلامی و عربی بە دنبال خواهد داشت کە احتمال می رود آغاز رقابت تازەای در منطقە باشد.

 

این مرحلە کە رجب طیب اردوغان بە بهانە پیش انداختن انتخابات ترکیە آنرا بە کار برد و آشکارا اعلام کرد کە پروسە تغییرات سیاسی در عراق و سوریە در راه است تا سیستم ریاست جمهوری زودتر در این کشور نهادینە شود.

 

انتظار می‌رود کە در کشورهای عراق و لبنان نقش ایران از طریق انتخابات کم رنگ شود و این امر واکنشهای زیادی را بە دنبال خواهد داشت، آیا کشوری کە طی هشت سال گذشتە از تمامی راههای سیاسی، اقتصادی و نظامی برا مستحکم کردن جایگاه و موقعیت خود از طریق دفاع از بشار اسد  استفادە کرد بە آسانی این تغییرات را قبول خواهد کرد؟ تسلیم نشدن ایران آغاز رقابتی جدید در منطقە خواهد بود کە اینبار احتمال می رود بە جای جنگ نیابتی جنگ مستقیم با این کشور روی دهد. این نیز تمامی جریانات خاورمیانە را در مقابل دو احتمال قرار خواهد داد، یا جنگ بزرگی کە احتمالا جرقە آغاز جنگ جهانی سوم باشد، یا صلح همیشگی برای حل و فصل مشکلات خاور میانە از جملە مسئلە کوردها.